POLIKLINIKA VITALIS UVODI USLUGE DEFEKTOLOGA I LOGOPEDA

POLIKLINIKA VITALIS UVODI USLUGE DEFEKTOLOGA I LOGOPEDA
Defektolozi otkrivaju, poučavaju i osposobljuju za život osobe sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvitku i osobe s poremećajima u ponašanju. Stečena znanja primjenjuju u kliničkoj i edukacijskoj praksi, odnosno u praksi preodgajanja.

Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije, a što podrazumijeva poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te poremećaje u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, oštećenjem sluha itd.).

Naručite se već danas na broj 036/310-210 063/222-739
Poliklinika Vitalis, Mepas Mall 6. kat, Mostar
www.poliklinikavitalis.com