Uspjeh projekta „Vinske ceste Hercegovine”

Uspjeh projekta  „Vinske ceste Hercegovine”

- Tu­ris­tič­ke agen­ci­je uvršta­va­ju u svo­ju po­nu­du obi­la­zak vin­skih ces­ta u Her­ce­go­vi­ni, vi­na­ri nu­de obi­la­zak po­dru­ma, degustaciju vi­na, a sve češ­će se nu­di i do­ma­ća hra­na na li­cu mjes­ta. Pre­ma ne­kim sku­plje­nim po­da­ci­ma već mo­že­mo kon­sta­tira­ti da smo na­pra­vi­li ve­li­ki i do­bar po­sao - ka­zao je Se­mir Te­mim, me­na­džer pro­je­kta "Vi­ns­ke ces­te Her­ce­go­vi­ne" i za­mje­nik di­re­kto­ra Tu­ris­ti­čke za­je­dni­ce HNŽ.

Tijekom ci­je­le go­di­ne "Vin­ske ces­te Her­ce­go­vi­ne" su otvo­re­ne za­in­te­re­sira­nima, a uvi­jek se održa­va­ju i mno­ge po­pra­tne ma­ni­fes­ta­ci­je.

- Sad kre­će za­tva­ra­nje ba­čvi no­vog, mla­dog vi­na i ve­oma je in­te­re­sen­ta­no i pri­ma­mlji­vo nje­go­vo pro­ba­nje - ka­že Te­mim.

Tre­nu­tačno tri­de­se­tak vi­na­ra nu­di uslu­ge na "Vin­skoj ces­ti Her­ce­go­vi­ne", po­red proi­zvo­dnje i pro­da­je vi­na sve vi­še njih ima i gas­tro po­nu­du spe­ci­ja­li­te­ta spe­ci­fi­čnih za ovaj dio BiH.

- Sred­stva ko­ja su ulo­že­na u ovaj pro­je­kat po­tpunno su oprav­da­na - za­klju­ču­je Te­mim.

S dru­ge stra­ne, vi­na­ri ka­žu da im ovaj pro­je­kat jes­t po­mo­gao u pro­mo­ci­ji po­dru­ma i do­ma­ćeg vi­na, ali da se tre­ba još mno­go to­ga uči­ni­ti. Za­kon o vi­nu još ni­je za­ži­vio, a BiH ima otvo­re­no trži­šte, ka­ko za sve os­ta­le proi­zvo­de, ta­ko i za vi­no.

- Ne tra­ži­mo da se na­še trži­šte za­tvo­ri, ali haj­de da na­uči­mo od evrop­skih ze­ma­lja ka­ko da prvo po­pi­je­mo svo­je vi­no, pa on­da da ku­pu­je­mo tu­đe – izjavio je Grgo Va­silj, pred­sje­dnik Udru­ge vi­na­ra.

On do­da­je da BiH ne­ma do­vo­ljno do­ma­ćeg vi­na, ta­ko da uvoz ni­je upi­tan, ali da drža­va ipak prvo mo­ra po­ves­ti ra­ču­na o do­ma­ćem.