#vinska cesta

Uspjeh projekta  „Vinske ceste Hercegovine”

Uspjeh projekta „Vinske ceste Hercegovine”

Pro­je­kt "Vin­ske ces­te Her­ce­go­vi­ne" oprav­da­va svo­je pos­to­ja­nje i na­kon dru­ge se­zo­ne. Sve je vi­še tu­ris­ta na ovim sta­za­ma,…