FOTO  Održana četvrta Skupština JP HT d.d. Mostar

Održana četvrta Skupština JP HT d.d. Mostar
Na Skupštini su usvojene sljedeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Plana poslovanja JP HT d.d. Mostar za 2015. - 2017. godinu;
2. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju JP HT d.d. Mostar za razdoblje I. - XII. 2015. godine;
3. Odluka o raspodjeli dobiti iz 2015. godine;
4. Odluka o usvajanju Plana poslovanja JP HT d.d. Mostar za 2016. - 2018. godinu.