Inicijativa za uspostavljanje međusobne suradnje Gospodarske/Privredne komore i Grada Mostara

..., uputila je Gradskoj upravi i Vijeću Grada Mostara pismo namjere s ciljem uspostavljanja partnerskih odnosa u realizaciji više kapitalnih projekata.

GKM u perspektivi želi podići javno-privatno partnerstvo u našem gradu na višu razinu, a prije svega želi izbjeći sindrom 'kritičara svega živoga'.
Kako se ne bi samo ukazivalo na probleme ili potrebe za poboljšanjem stanja, Gospodarska/Privredna komora grada mostara definirala je niz konkretnih projekata koje želi prezentirati i sama realizirati ili, u najmanju ruku, sudjelovati u njihovoj realizaciji.

Gradu se obraćamo s namjerom uspostave redovnih kontakata s Gradskom upravom i Vijećem, kako bismo prezentirali sve naše mogućnosti koje mogu pomoći u realizaciji javnih projekata i unapređenju kvalitete života te podizanju općeg standarda u gradu, čime bi se uspostavila stalna i obostrano korisna suradnja.

Pošto Komora Grada Mostara okuplja raznolike firme i poduzeća, gotovo da nema projekta ili oblasti u kojoj se gradska uprava ne bi mogla oslanjati na lokalne kapacitete.

Posebno smo zainteresirani sudjelovati u svim strateškim projektima koje realizira Grad Mostar, a za neke inicijative već imamo pripremljene adekvatne prezentacije.

U ovome trenutku naše članice mogu, između ostalog, prezentirati sljedeće projekte:

-          Osnivanje poslovne zone Mostara, za što su pored gospodarstvenika zainteresirane razvojne agencije, gospodarske komore i šira zajednica

-          Izrada zajedničkih projekata Grada Mostara i Gospodarske komore za čiju bi se realizaciju zajednički apliciralo za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije

-          Koncept korištenja čiste i obnovljive energije,

-          Racionalizacija gradske rasvjete,

-          Video nadzor raskrižja i prometnijih punktova u gradu, s mogućnošću raspoznavanja tablica na vozilima putem kamera,

-          Grijanje javnih institucija i gradskih škola korištenjem solarne energije,

-          Objedinjene naplate za sve gradske službe (voda, čistoća itd.), uz izdavanje jedinstvenog računa za komunalne usluge, te isključenja svih usluga ako se jedna ne plati.

Također smo sposobni, kao udruga poduzetnika, preuzeti na sebe većinu uslužnih djelatnosti koje gradska uprava koristi u svakodnevnom funkcioniranju.

Budući da Privredna/Gospodarska komora Grada Mostara već od osnivanja svoje mjesto i ulogu u gradu želi graditi i učvršćivati kroz projekte, ideje i akcije od općega interesa, dopis Gradu treba shvatiti  isključivo kao dobronamjernu inicijativu, jer je naša udruga i osnovana s primarnim ciljem davanja doprinosa u poboljšavanju svih aspekata života u gradu.

Ovisno o mogućnostima i potrebama Grada, spremni smo odmah prezentirati većinu od navedenih projekata koji zasigurno mogu biti zanimljivi Mostaru, ali i široj zajednici.

Komora na taj način traži transparentan 'pristup' suradnji i partnerstvu, pazeći pritom uvijek na opću korist i interes najšire zajednice.

Gospodarska/Privredna komora Grada Mostara u ovom trenutku okuplja 25 članica, uspješnih i uglednih tvrtki s cjelokupnog područja Grada Mostara.

Više detalja o Komori i njezinim članicama može se naći na web odredištu www.komora-mostar.ba.