POLIKLINIKA VITALIS IZ MOSTARA BOGATIJA ZA USLUGE DEFEKTOLOGA

POLIKLINIKA VITALIS IZ MOSTARA BOGATIJA ZA USLUGE DEFEKTOLOGA
Defektolozi otkrivaju, poučavaju i osposobljuju za život osobe sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvitku i osobe s poremećajima u ponašanju. Stečena znanja primjenjuju u kliničkoj i edukacijskoj praksi, odnosno u praksi preodgajanja. Većina njih primjenjuje stečena znanja u neposrednom radu na rehabilitaciji, odnosno resocijalizaciji.

Defektolozi - smjer rehabilitacija dobivaju naobrazbu koja obuhvaća sadržaje iz mentalne retardacije, poteškoća učenja, autizma, oštećenja vida, motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti. U praksi se njihovi poslovi razlikuju, ovisno o vrsti poremećaja kojima se bave. Naravno, postupci se razlikuju i s obzirom na težinu oštećenja, pa o tomu ovisi hoće li se primjenjivati npr. samo okupaciona terapija ili je potrebno i profesionalno savjetovanje. Budući da se, ovisno o osjetilnom, umnom ili tjelesnom oštećenju, postupci kojima defektolog pomaže u prevladavanju različitih poteškoća tijekom razvoja, obrazovanja i/ili prilagodbe takvih osoba znatno razlikuju, neki defektolozi rade samo sa slijepim osobama i osobama oštećena vida, dok drugi pomažu u podizanju i osposobljavanju mentalno nedovoljno razvijene djece, a neki se bave tjelesno invalidnom djecom koja imaju motoričke poremećaje.

Defektolozi - smjer poremećaji u ponašanju rade na prevenciji, otkrivanju, dijagnosticiranju, tretmanu, procesiranju i naknadnom staranju o osobama s poremećajima u ponašanju (najčešće su to maloljetni počinitelji krivičnih djela), kako bi se one što uspješnije uključile u normalan život i rad u društvenoj zajednici.
Za više informacije i narudžbe kontaktirajte na 036/310-210 063/222-739
Poliklinika Vitalis, Mepas Mall 6. kat Mostar
www.poliklinikavitalis.com