IZMJENE ZAKONA Hrvatski sabor podigao granicu za odlazak vojnika u mirovinu

Hrvatska vojska Litva

Hrvatski sabor danas je jednoglasno izmijenio Zakon o službi u Oružanim snagama RH i podignuo dobnu granicu za odlazak vojnika i mornara u mirovinu s 45 na 50 godina života. Određenom broju vojnika koji su primljeni na temelju ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme prema sadašnjem zakonu, djelatna vojna služba po sili zakona prestaje s navršenih 45 godina života zbog čega ne ispunjavaju uvjete za mirovinu.

Podizanjem dobne granice do navršenih 50 godina života omogućit će im se odlazak iz sustava uz ostvarivanje prava na mirovinu. Izmijenjeni Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“, službenom glasilu Republike Hrvatske.

Sabor je donio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi EU Direktiva o mjerama za visoku razinu kibernetičke sigurnosti tzv. NIS2 direktiva, koju države članice Unije moraju prenijeti najkasnije do 17. listopada 2024., dok će za samu implementaciju Zakona trebati od pet do sedam godina, prenosi Hina.

Između 600 i 700 obveznika zakona 

Zakon predviđa određenu centralizaciju upravljanja tom sigurnošću, tj. transformaciju Centra za kibernetičku sigurnost SOA-e u Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost.

Po uzoru na talijanski model, SOA bi bila neka vrsta "mosta" koja će upravljati Nacionalnim centrom do osnivanja neke buduće agencije što će se dogoditi u tri do pet godina, najavio je Vladin predstavnik.

Iznio je i procjenu da će obveznika zakona biti između 600 i 700.

Zakon uvodi zajedničku visoku razinu mjera kibernetičke sigurnosti kakva je propisana za sve članice EU-a. Mjere trebaju biti razmjerne stupnju izloženosti pojedinog subjekta rizicima, a dužni su ih provoditi sami subjekti obveznici i to sukladno vlastitoj procjeni rizika.

Prihvaćen Hajdukovićev amandman

Sabor je donio novi Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći koji će u odnosu na postojeći Zakon iz 2008. omogućiti potrebne prilagodbe novim instrumentima u provođenju razvojne suradnje, koje sadašnjim Zakonom nisu uređene, a proizlaze iz preuzetih obveza iz članstva Hrvatske u EU.

Osim toga, omogućit će se propulzivnije djelovanje u suradnji s dionicima razvojne suradnje, posebno organizacijama civilnog društva i privatnim sektorom. Zahvaljujući ustrajavanju Domagoja Hajdukovića (SD) Sabor će i dalje, jednom godišnje dobivati izvješće o međunarodnoj razvojnoj suradnji Hrvatske.

Nakon Vlade i zastupnici su prihvatili njegov amandman koji to uređuje. Sabor je danas izmijenio i zakone o upravnoj inspekciji, o akvakulturi i o morskom ribarstvu.