Stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o prebivalištu BiH

osobna iskaznica
osobna iskaznica

... zakon propisuje da su u postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja, državljani dužni da prilože dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju.

Zakonom je predviđeno da su građani u postupku prijave prebivališta dužni da daju točne i istinite podatke. Kao valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju, smatra se dokaz o vlasništu ili suvlasništvu stana ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje, ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca.

Također, dokaz je i potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenuta legalizacija ili uknjižavanje objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište. Kao valjan dokaz smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određena osoba bude prijavljeno na njegovoj adresi, a bračni ili izvanbračni partner ili srodnici, moći će da prijave prebivalište na adresi, samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili izvanbračnom stanju.

Zakon je još regulirao i prijavu prebivališta osoba beskućnika zajedno u suradnji sa organima socijalnog staranja. Građani su dužni da prijave prebivalište u roku od 15 dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuju prebivalište. Za sve dodatane informacije građani se mogu informisati na lokacijama za izdavanje osobnih dokumenata MUP-a RS-a. 

FENA