HNS: Odluka o razrješenju Vilima Primorca donijeta je mimo zakonske procedure

...Uprave g-dina Vilima Primorca i suglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje v.d. Predsjednika Uprave u osobi Stipe Prlića, obraćamo se

PRIOPĆENJEM ZA JAVNOST

Odluka Vlade FBiH o davanju suglasnosti za razrješenje/imenovanje je donijeta mimo zakonske procedure i bez obrazloženja o davanju suglasnosti za razrješenje Vilima Primorca s funkcije Predsjednika Uprave HT Mostar.

Zakon o javnim poduzećima u FBiH kao i Zakon o gospodarskim društvima u FBiH jasno propisuje kako se postupak izbora imenovanja i razrješenja Uprave utvrđuje Statutom društva.

Vilim Primorac, za predsjednika Uprave-direktora imenovan je na sjednici Nadzornog odbora koja je održana dana 27.siječnja 2011. godine.

Odluka je notarski obrađena i dostavljena Općinskom sudu Mostar radi upisa u sudski registar, temeljem koje je i izvršen upis u sudski registar svih članova Uprave pa i predsjednika Uprave HT Mostar.

Kako bi javnost bila upoznata s točnim informacijama, u vrijeme imenovanja predsjednika Uprave g-dina Vilima Primorca, Uredba o vršenju ovlasti organa FBiH u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala (Službene novine FBiH 48/05), na koju se poziva Vlada, prestala se primjenjivati na društva s državnim kapitalom pri izboru i imenovanju Uprave, a sve po osnovi Izmjena te uredbe (Službene novine FBiH 15/08) i Izmjena Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine 84/08), čime je općenito prestala primjena ovlasti Vlade iz Uredbe pri izboru Uprave društva s državnim kapitalom.

U obrazloženju prethodne suglasnosti Vlade FBiH Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razrješenje Vilima Primorca s mjesta predsjednika Uprave, navedeno je da Nadzorni odbor nije imao suglasnost Vlade FBiH za njegovo imenovanje.

Kako spomenuta Uredba Vlade u vrijeme imenovanja Vilima Primorca za predsjednika Uprave nije propisivala obvezu pribavljanja bilo kakve suglasnost Vlade za imenovanje Uprave, onda otpada opravdanost danog obrazloženja.

Nastavno na prednje, predsjednik i članovi Uprave imenovani su sukladno članku 35 stavak 2 Statuta JP HT d.d. Mostar.

U svezi navoda da je imenovani Predsjednik uprave - direktor u vrijeme imenovanja bio u sukobu interesa, uputili bi na činjenicu da se sukob interesa sagledava u okviru Zakona o sukobu interesa u organima vlasti F BiH, odnosno Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti B i H, a svodi se na ograničavanje političke vlasti, tako da u Upravu javnog poduzeća ne mogu biti imenovane osobe koje vrše funkciju u političkim strankama, a zakoni nemaju primjenu u obrnutom slučaju, stoji u priopćenju Ureda za odnose s javnošću HNS BiH.