DOŠAO NA RED URBICID U SARAJEVU Umjesto pet gradili po 12 katova

DOŠAO NA RED URBICID U SARAJEVU Umjesto pet gradili po 12 katova

Bivši načelnik Ilidže se tereti i zbog nezakonitog zapošljavanja i premještanja 30-tak službenika na poslovima gradnje. Prijave za komplekse Tibre, Sarajevo Tower, Otoka, zatim one na Bjelašnici i Trebeviću

Upućene su međutim i konkretne kaznene prijave, a jednom od njih obuhvaćen je dugogodišnji načelnik Ilidže Senaid Memić koji je u ožujku ove godine službeno  postao veleposlanik BiH u Maleziji.

Memić se, saznajemo, konkretno tereti da je kao rukovoditelj Općine Ilidža, odgovoran za nezakonito zapošljavanje ili premještanje državnih službenika i namještenika unutar općine čime je ne samo nastala velika šteta po općinski proračun.

Naime, tridesetak osoba koje su nezakonito postavljene ili uposlene, po stranačkoj ili drugoj liniji, upravo su bile zadužene za poslove izdavanja urbanističkih saglasnosti, građevinskih dozvola ili drugih propisa čime je nastala nesaglediva šteta po prirodu i zdravlje stanovništva.

Krajem 2020. godine, Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža sačinila je listu od 109 rješenja za građenje i urbanističkih dozvola za koja su po mišljenju ove službe postojali razlozi za ništavnost. Čak 12 urbanističkih i građevinskih dozvole su za vrijeme Memića izdate za gradnju objekata u prvoj i drugoj vodozaštitnoj zoni na području Ilidže.

Memić je i obuhvaćen istragom o nezakonitostima prilikom izdavanja odgovarajućih dozvola za gradnju kolosalnih objekata na području Stup-Nukleus odnosno Tibrinih objekata.

Regulacijski plan Stup-Nukleus usvojen je 2002. godine. Sedam godina kasnije načelnik općine Ilidža Senaid Memić verificira odluku o njegovoj korekciji čime se mijenjaju horizontalni i vertikalni gabariti i dodaje nova građevina. Iz općinske službe Ilidža su naveli da je, koristeći korekciju provedbenog plana, a kojom se može mijenjati osnovni koncept, došlo do zloupotrebe u katnosti objekata. Naprimjer od predviđenih pet katova nakon završene korekcije na istoj lokaciji se predvidjelo 12 katova bez obzira na ograničene prostorne mogućnosti.

Iz izvora bliskih istrazi, saznajemo se, kada je riječ o nezakonitoj gradnji, posebno na području Ilidže pojavljuje dosta osoba iz kriminalnog miljea. Oni se, naime, pojavljuju kao osobe koje su u ime arapskih investitora bili “odgovorne” osobe za pojedine projekte. Notari su, također, odigrali svoje praveći odgovarajuće ugovore.

"Manipulacije su vršene u vezi sa katastarskim česticama, gdje su prepravljane čestice. U kriminal su uključeni i izvođači radova. Istragom su obuhvaćeni i subjekti od kojih se kupovao materijal. Istražuje se i tko ima stanove i poslovne prostore koji su nelegalno izgrađeni. Nelegalna gradnja dominira na području Općine Ilidža, Trnovo i te u Hadžićima", kazao nam je naš izvor.

U narednom razdoblju će Ured za borbu protiv korupcije detaljnije istražiti objekte izgrađene u Trnovu i Hadžićima.

Zanimljivo je da su općine Trnovo i Hadžići, kojim upravljaju načelnici Ibro Berilo i Hamdo Ejubović jedine općine u Sarajevskoj županiji koje su odbile biti uključene u antikoruptivni sustav kojeg je uz podršku OSCE-a izradio Ured za borbu protiv korupcije.

Inače, kroz ovaj sustav osigurava se centralizacija antikorupcijskih aktivnosti javnog sektora, jača transparentnost kroz javne registre, ali i kroz ostale komponente ovog sustava, kao što je, između ostalog, izrada i praćenje elektronskih planova integriteta.

Kada su u pitanje druge kaznene prijave i informacije koje su otišle Tužiteljstvu SŽ one se odnose na nezakonitu gradnju na području Otoke (regulacijski plan “Alipašin most VII), zatim Sarajevo Tower ana području Novog Sarajeva.

U oba slučaju se pribjeglo metodom koja je primjenjena i na Ilidži za vrijeme Memića. Regulacijski plan „Alipašin most VII“ (Otoka) koji je usvojen 2007. godine, osam godina kasnije je za vrijeme načelnika općine Novi Grad Semira Efendića verificiran i donosi se odluka o korekciji izmjena i dopuna ovog plana. Regulacijski plan „Centar Novo Sarajevo“ korigiran je za vrijeme načelnika Nedžada Koldže, odnosno površina parcele, namjena i katnost objekta „Sarajevo Tower“ kojeg u županijskim zavodima danas nazivaju “incidentom u prostoru” jer se radi o stambeno-poslovnom objektu sa čak 26 katova koji se rasprostire na 60.000 kvadrata!

Informacija Tužiteljstvu SŽ otišla je i u vezi sa eklatantnim slučajem nepropisne pa čak i nezakonite gradnje a to je “Urbanistički projekat Poslovno-sportski centar Trnovo” kojeg je Općinsko vijeće Trnovo usvojilo 2017. godine bez da je sačekalo da se izmijeni regulacijski plan koji ga obuhvaća. U to vrijeme Općina Trnovo nije imala stratešku procjenu utjecaja na okoliš, ali je usprkos tome započela njegovu realizaciju. Na tom području planirano je krčenje šume od čak 77 hektara (77.000 kvadratnih metara)!

Informacija o indicijama o počinjenim kaznenim djelima upućena je i u vezi sa gradnjom Vidikovca na Trebeviću. Vlada SŽ je 2017. donijela odluku o zaštićenom pejzažu Trebevića koja važi do 2027, a u toj odluci je navedeno da se postojeći objekti na Trebeviću grade u gabaritima kao što su bili, te da se oni ne smiju proširivati.

Međutim, novi objekat Vidikovac Trebević ima znatno veće gabarite nego prijeratni. Odobrenje Gradu Sarajevu tada na čelu sa Abdulahom Skakom izdala je Općina Stari Grad na čelu sa Ibrahimom Hadžibajrićem. Izgrađen je 10 puta veći objekat od prijeratnog, a što je utvrdila i inspekcija.

Nadležna služna Općine Stari Grad iznijela je stav da svi akti nisu eksplicitno upućivali na obavezu izgradnje objekta u nekad postojećim gabaritima. Ministarstvo prostornog uređenja KS je, uprkos svemu, izdalo dozvolu za građenje, a o čemu je pisao Fokus.ba.