Torcida izborila ukidanje zabrane ulaska u EU

Tekst priopćenja donosimo u cjelosti:

"KLUB navijača Torcida poziva navijače koji su odvjetničkom uredu Škodler iz Bratislave, Slovačka, dali punomoć za podnošenje žalbe protiv zabrane ulaska u Europsku uniju, da se što prije jave u prostorije KN TORCIDA radi preuzimanja pisanog otpravka odluke o ukidanju zabrane ulaska u Europsku uniju.

Pri preuzimanju otpravka potrebno je da svaki navijač dostavi 310 kn. To je iznos koji je potreban da se podmiri dug za troškove slovačkom odvjetničkom uredu.

Za brisanje zabrane iz putovnica potrebno se, uz predočenje odluke o ukidanju zabrane ulaska u Europsku uniju, javiti u Veleposlanstvo Slovačke Republike u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 10.

Također, KN TORCIDA izvješćuje da je nadležna slovačka policijska uprava dala informaciju o brisanju imena navijača iz Schengenskog informacijskog sustava čime im se i faktično omogućava slobodno kretanje u EU.

Molimo da se za svaki eventualni slučaj odbijanja dozvole ulaska u EU od granične policije ishodi pisana potvrda i o tome odmah obavijesti KN TORCIDA.

Vezano uz troškove žalbenog postupka KN TORCIDA izvješćuje da svi navijači kojima je ukinuta zabrana ulaska u EU imaju pravo tražiti naknadu štete koju su zbog nezakonite zabrane pretrpili, što posebno uključuje trošak žalbe i trošak brisanja zabrane iz putovnica (troškovi putovanja u Zagreb i povratka u mjesto boravišta), a može uključivati i svaku drugu štetu koja je povezana sa zabranom ulaska u EU (npr. troškove neostvarenih putovanja u EU, neostvarnih godišnjih odmora u EU, izgubljene zarade, troškove koje su osobe imali zbog toga što su vraćene sa granice i sl.) za što je potrebno dostaviti dokaze.

Stoga će prilikom preuzimanja odluke o ukidanju zabrane ulaska u EU navijači moći potpisati punomoć za pokretanje postupka za naknadu štete zbog nezakonito izdanih zabrana i izjavu temeljem koje će se postupak provesti u njihovoj odsutnosti.

Postupak za naknadu štete pokreće se podnošenjem zahtjeva slovačkom MUP-u koji je dužan u roku od 6 mjeseci udovoljiti zahtjevu i isplatiti štetu. Šteta se sastoji od troškova žalbe i ako u roku od 6 mjeseci ne bude udovoljeno zahtjevu za naknadu štete može se pokrenuti sudski postupak radi naplate u kojem nije potrebno platiti sudsku pristojbu.

KN TORCIDA moli sve navijače koji imaju neiskorištene ulaznice za utakmicu da ih dostave zbog mogućnosti nadoknade štete zbog ne ulaska u stadion."