Budžet Općine Tomislavgrad 10,3 milijuna KM

Tomislavgrad

Planirano je putem poreznih prihoda prikupiti 4,3 milijuna, a od neporeznih prihoda 4,6 miljuna KM. Ostatak je predviđeno da se prikupi od tekućih i kapitalnih transfera.

Prema usvojenom budžetu, plan kapitalnih investicija iznosi 3,1 milijuna KM od čega je za investicije u prometnice planirano 892.000 KM, za vodosistem i kanalizaciju 556.000, za školstvo i sport 285.000 KM, a za rekonstrukcija kino dvorane 430.000 KM.