VD ravnatelj Aluminija prof. dr. sc. Vjekoslav Domljan

Aluminij Mostar, nova uprava, vjekoslav domljan
Na sjednici Nadzornoga vijeća Aluminija danas je usvojena predstavka direktora Društva Ive Bradvice za sporazumnim raskidom ugovora o radu s Aluminijem, čime je, sukladno odredbama korporativnoga upravljanja, dužnosti razriješena i cjelokupna postojeća Uprava.

Naglašeno je kako nije riječ o smjeni i kako ju Bradvica nije niti zaslužio, nego o korektnomu potezu direktora Društva prema članovima novoga saziva Nadzornoga vijeća, a u odnosu na ukupno stanje.

Odmah je usvojena i Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora Društva, s naputkom kako novi direktor, ujedno i nova Uprava, moraju biti imenovani najkasnije do kalendarskoga isteka tekuće godine. Za vršitelja dužnosti direktora Aluminija d.d. Mostar, u razdoblju do imenovanja novoga direktora, imenovan je prof. dr. sc. Vjekoslav Domljan, dosadanji pomoćnik direktora Društva za ekonomske, financijske i za bankarske poslove.

Članovi NV-a razgovarali su i o poslovanju Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine, usvojili su Odluku o raspisivanju pozivnoga natječaja za nabavu strateških roba za 2014. godinu, kao i Odluku o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka natječaja, razgovarali su o mogućnostima povećanja temeljnoga kapitala Društva dokapitalizacijom te odobrili zaduženje Aluminija kod Razvojne banke FBiH.

U privitku je zvučni zapis izjave predsjednika Nadzornoga vijeća Aluminija, prof. dr. sc. Mirka Puljića, koju je dao na konferenciji za novinare, koja je uslijedila nakon sjednice NV-a Društva.

Ured za odnose s javnošću