VD ravnatelj Aluminija prof. dr. sc. Vjekoslav Domljan

Na sjednici Nadzornoga vijeća Aluminija danas je usvojena predstavka direktora Društva Ive Bradvice za sporazumnim raskidom ugovora o radu s…