JP Deponija d.o.o. Mostar ne vrši, niti je vršila prihvat mulja, nego komunalnog otpada sa rešetki kolektora.

JP Deponija d.o.o. Mostar ne vrši, niti je vršila prihvat mulja, nego komunalnog otpada sa rešetki kolektora.
Da bismo izbjegli bilo kakve nesporazume, iako se JP Deponija d.o.o. Mostar i JP Uborak d.d. Mostar-u stečaju, nalaze na istom lokalitetu, radi se o dva odvojena poslovna subjekta. JP Uborak d.d. je upravljao starom deponijom i vršio prijem komunalnog otpada do rujna 2014. godine.

JP Deponija d.o.o. je počela sa obavljanjem djelatnosti u rujnu 2014.godine, u skladu sa svim zakonskim propisima i posjedujemo sve potrebne dozvole, što su utvrdile Federalne inspekcije u više navrata.

Vaši navodi da su inspekcije (građevinska, okolinska i vodna) obavile nadzor i utvrdile nepravilnosti na Uborku nisu tačni, i ne odnose se na JP Deponija d.o.o. Mostar, jer pomenute inspekcije su tokom ove sedmice vršile nadzor u JP Vodovod d.d. Mostar i konstatovale da nisu izvršene laboratorijske analize kojim se trebao utvrditi sastav mulja.

JP Deponija d.o.o. Mostar ne vrši, niti je vršila prihvat mulja, nego komunalnog otpada sa rešetki kolektora. Obzirom da su se u pomenutom otpadu nalazile izvjesne količine pješčanih rezidua, i bez analize nije bilo moguće utvrditi sastav istog, JP Deponija je obustavila prijem ove vrste otpada još prije početka protesta, a ne zbog njih.

Također, želimo istaknuti da vršimo redovan monitoring svih okolišnih parametara i da se oni nalaze u dozvoljenim referentnim vrijednostima, što je utvrđeno i prilikom redovnih inspekcijskih nadzora.

Osim toga, sve procjedne vode sa tijela deponije se sakupljaju u laguni, koja je vodonepropusna, kao i samo tijelo deponije, te iz tog razloga nije moguće da procjedne vode dospiju na bilo koji način u podzemne tokove i rijeku Neretvu.

Nažalost, isto ne možemo tvrditi za staru deponiju (u nadležnosti JP Uborak d.d.), što je zaključila i inspekcija prilikom obilaska terena.

Na današnjem sastanku u Sarajevu je utvrđeno da se u budućem periodu izvrši sanacija stare deponije.