Gradonačelnik Mostara i predstavnici sindikata suglasni oko potpisa zajedničke izjave

Gradska uprava Mostar
Gradska uprava Mostar

... sa jedne strane i predstavnici sindikata sa druge strane saglasili su se da potpišu zajedničku izjavu kojom potvrđuju

·         da imaju usuglašene stavove po pitanju potrebe završetka ovog postupka u što skorijem roku a najkasnije do 25.03.2011.godine,

·         da je u dosadašnjem toku postupka raspoređivanja namještenika u gradskoj upravi Grada Mostara Gradonačelnik ispunio sve obaveze koje je preuzeo po dosada potpisanim sporazumima,

·         da se u daljem toku postupka završe provjere izjavljenih prigovora na listu prekobrojnih, isprave eventualne nepravilnosti i utvrdi konačna lista prekobrojnih namještenika,

·         da se omogući kontinuiran radnopravni status svim namještenicima koji izjave da su saglasni sa prelaskom u J.P."Mo-parking" tako što će se sa njima potpisati Sporazum kojim će se utvrditi sve pojedinosti tog prelaska,

·         da se namještenicima koji ne prihvataju prelazak u J.P."Mo-parking" izdaju rješenja o prestanku radnog odnosa zbog prekobrojnosti koja će sadržavati i visinu otpremnine koja im pripada u skladu sa zakonskim propisima i dosada potpisanim sporazumima,

·         da se namještenicima koji nastavljaju sa radom u gradskoj upravi Grada Mostara izdaju rješenja o rasporedu na odgovarajuće radno mjesto

·         da će poslodavac i sindikat nastaviti sa praćenjem postupka raspoređivanja i sve preostale aktivnosti provoditi uz prethodno usuglašene stavove.