Nesretnu ženu na Kupresu nasmrt pretukao rođeni sin

Ka­ko ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo, on je tije­kom sa­slu­ša­nja u po­li­ci­ji ne­gi­rao da je ubio svo­ju maj­ku.

Ka­ko sa­zna­je­mo, Muj­či­na je maj­ku naj­pri­je pre­tu­kao u nji­ho­voj ku­ći, na­kon če­ga je ona iza­šla iz ku­će ka­ko bi po­tra­ži­la po­moć. Ka­da je do­šla po­red pu­ta izme­đu To­mi­slav­gra­da i Ku­pre­sa pa­la je na ze­mlju. Tu ju je pro­na­šao slu­čaj­ni pro­la­znik. Iako su na li­ce mjes­ta sti­gli lje­ka­ri Do­ma zdrav­lja u To­mi­slav­gra­du ka­ko bi sta­ri­ci pru­ži­li po­moć. Ona je u bes­vje­snom sta­nju pre­ve­ze­na u bol­ni­cu "Fra Mi­ho­vil Su­čić" u Li­vnu, gdje je ubrzo i pre­mi­nu­la.

Osu­mnji­če­nom se na te­ret stav­lja kazneno dje­lo ubis­tva na kraj­nje bru­ta­lan na­čin, a za­držan je u 24-sa­tnom po­li­cij­skom pri­tvo­ru. Muj­či­na je ži­vio sa maj­kom Isme­tom. Čes­to je ra­dio fi­zi­čke po­slo­ve u Li­vnu i Sre­dnjoj Bo­sni, a na­vo­dno je maj­ku i ra­ni­je mal­tre­ti­rao.

san