Da li učenici osnovnih škola u HNŽ nose tešku torbu?

torba, školska torba, težina, Mostar, škola, školski pribor , Vlada HNŽ, Trebinje

Kao strukovno udruga  predložili smo Ministarstvu da nam daju suglasnost kako bi u školama na području općine Konjic utvrdili procentualni odnos tjelesne mase učenika i težine torbe. Uradili smo istraživanje na uzorku od 712 učenika ( I-VIII razreda) koji pohađaju nastavu u osnovnim školama na području općine Konjic.

Pored procentualnog odnosa težine školske torbe i tjelesne mase učenika, utvrdili smo koji vremenski period učenici nose školsku torbu od kuće do škole i da li je nose na jednom ili oba ramena. Na osnovu  rezultata, a u poređenju sa preporukom Svjetske zdravstvene organizacije da težina torbe ne smije da prelazi 10% tjelesne mase učenika dobili smo slijedeće rezultate:
- 40,4% učenika prvog razreda;
- 62,2% učenika drugog razreda;
- 55,1% učenika trećeg razreda;
- 81,9% učenika četvrtog razreda;
- 66,3% učenika petog razreda;
- 69,6 % učenika šestog razreda;
- 98,1 % učenika sedmog razreda i
- 94,8 % učenika osmog razreda nose torbu težine ispod 10% tjelesne mase učenika.

U poređenju sa rezultatima istraživanja u svijetu i u susjednim državama dobijeni rezultati su bolji, ali za mlađe školske uzraste moramo iskazati zabrinutost. Doslovno svako drugo dijete prvog razreda nosi torbu težu od 10% njegove tjelesne težine.

Na osnovu anketnog pitanja : kako nosite školsku torbu? U mlađim školskim uzrastima od I-V razreda preko 96% učenika je odgovorilo da torbu nosi na oba ramena, dok je kod starijih uzrasta (VI-VIII) taj procenat iznosi oko 85%. Slični rezultati su dobijeni i u istraživanjima u susjednim zemljama.

Na anketno pitanje vremenski period nošenja školske torbe od kuće do škole prosječni rezultati se kreću od 9 minuta - 14 minuta, pri čemu oko 60 % učenika nosi torbu manje od 10 minuta. Oko 3 % učenika na cjelokupnom uzorku nosi torbu 30 minuta i više. Prema istraživanjima (Haselgrov, 2008) utvrđeno je da se kod učenika koji nose torbu duži vremenski period od 30 minuta mogu javiti bolovi u ramenima i leđima.

U vezi s dobijenim rezultatima stav Udruženja pedagoga tjelesnog odgoja i sporta Konjic je slijedeći:

- Udžbenici koji predstavljaju većinu tereta u školskim torbama trebali bi se tiskati u više dijelova. Ne vidimo potrebu da djeca nose sadržaje koje su završili, iz kojih su ocjenjeni ili koje jos nisu obrađivali. Npr. biologija da ima dva dijela za prvo i drugo polugodište. Ovakav način tiskanja  udžbenika može samo da naredi nadležno Ministarstvo, donošenjem određenih zakonskih mjera koje će obavezati izdavača.
- Sveske ne bi trebale da budu tvrdog uveza i pri tome ne bi se trebalo koristiti veći broj sveski u jednom predmetu. Školski pribor bi trebao da bude funkcionalan, a ne da služi kao ukras.

- Ergonomski nekvalitetna torba, iako možda lakša, dovest će do oštećenja kičmenog stuba čak i s lakšim teretom. Potrebno je naći kompromis između ergonomske kvalitete torbe i njene težine. Edukacijom roditelja trebalo bi postići da se koriste torbe koje će zadovoljiti takav kompromis. Potrebno je napomenuti da neke države imaju norme za kvalitet školske torbe, npr. Austrija - ÖNORM A 2170: Schultaschen Begriffsbestimmungen, Anforderungen und Prüfung i Njemačka-DIN 58124: Schulranzen - Anforderungen und Prüfung.Ovakve standarde bi trebala da ima i naša država.

- Spremanje i kontroliranje sadržaja školske torbe za naredni školski dan treba da bude zadatak roditelja, naročito u nižem uzrastu.
- Problem sa težinom torbe neće se umanjiti ako naša djeca velik vremenski period provode za računarom, tv, a manje su kretno angažirani. Takva neangažiranost dovodi do slabljenja mišićnog sustava, što povećava mogućnost pojave lošeg držanja tijela. Nastavnicima razredne nastave omogućiti provođenje nastave tjelesnog odgoja u školskim dvoranama, ne dozvoljavati nastavnicima samovolju da časove tjelesnog odgoja pretvaraju u dodatne časove bosanskog ili nekog drugo predmeta. Promicanje aktivnog načina života u školama i u obitelji.

Samo takvim pristupom će se moći minimizirati loš utjecaj faktora koji narušavaju zdravlje učenika. Možemo određenim aktivnostima smanjiti težinu torbe, ali ako naša djeca i dalje budu vrijeme provodila pored računara, tv ne mora značiti da će i torba da bude lakša.

Udruženje pedagoga tjelesnog odgoja i sporta Konjic