​Studentski centar u Banjoj Luci dobio negativne ocjene revizora, duguju gotovo 10 milijuna KM

​Studentski centar u Banjoj Luci dobio negativne ocjene revizora, duguju gotovo 10 milijuna KM

Studentski centar "Nikola Tesla" u Banjoj Luci dobio je negativu ocjenu u revizorskom izvještaju za 2018. godinu, koji će se naći pred delegatima Narodne skupštine RS. Prikazivali su manje uplata za smještaj studenata, od prodaje hrane i drugih artikala u maloprodaji te nisu pravilno izvršili redovni ni izvanredni popis imovine, piše Klix.ba.

Iznajmljivanje soba trećim osobama vršili su bez adekvatno popunjene dokumentacije, ugovora i računa, a po osnovu poslovnih obaveza duguju više od sedam milijuna KM.

Redovan godišnji popis imovine i obaveza na dan 31.12.2018. godine nije proveden u skladu s Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza, a nakon izvanrednih okolnosti (olujno nevrijeme prilikom kojeg su uništeni krovovi na tri objekta) nije izvršen izvanredni popis inventara. Kako se u izvještaju navodi, popisne liste nemaju potpis odgovornih osoba, ne sadrže usporedne preglede i preglede razlika između stvarnog i knjigovodstvenog stanja.

Prikazan manji priljev gotovine

Prihodi od ishrane iskazani su na osnovu uplata na blagajni koje se odnose na uplate na kartice kojima korisnici usluga vrše plaćanje, tako da prihodi od ishrane nisu realno iskazani, a evidencija o tome koliko iznose plaćanja koja se odnose samo na studentske kuhinje nije osigurana.

"Evidentirane transakcije nakon naplate prodate robe u maloprodaji (ugostiteljski objekti) nisu provedene u skladu s odredbama Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike, zbog čega su više iskazani naplaćeni obračunski prihodi i prihodi iz transakcija razmjene unutar iste jedinice vlasti, a manje su iskazani prihodi od realizacije zaliha robe u maloprodaji i primici od zaliha robe u maloprodaji (zbog neiskazanih primitaka, nisu točno iskazani tokovi gotovine - prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti)", ističe se.

Točnije, u evidenciji nije iskazan primitak u iznosu od 17.686 KM, odnosno iskazani su manji prilivi gotovine nego što jesu.

Imovina nije pravilno evidentirana

Nije evidentiran objekt iz Projekta energetske efikasnosti u vrijednosti od 160.000 KM, a troškovi legalizacije izgrađenih objekata i troškovi za projektnu i drugu dokumentaciju za izgradnju građevinskih objekata iskazani su u okviru rashoda za stručne usluge, zbog čega su rashodi za stručne usluge precijenjeni, a izdaci za proizvedenu stalnu imovinu podcijenjeni za dodatnih 42 tisuće KM.

Ulaganja u objekte Univerziteta u Banjoj Luci (Pavljion 3 i Paviljon 4) u iznosu od 927.000 KM iskazana su izvanbilansno, a Studentski centar nije sačinio sporazum s Univerzitetom u Banjoj Luci kojim bi se regulirala ta ulaganja, što nije u skladu s MRS JS 8 - Učešća u zajedničkim ulaganjima.

"Evidencije zaliha materijala, učinaka i robe i blagajničkog poslovanja u 2018. godini nisu uspostavljene u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji RS. U okviru ostalih potraživanja po osnovu prodaje u zemlji, s naznakom avans, iskazana je avansna uplata dobavljaču za nabavku namještaja za smještaj studenata, zbog čega su više iskazana ostala potraživanja po osnovu prodaje u zemlji, a manje avansi za nefinancijsku imovinu. Nije izvršena amortizacija revalorizacije rezerve tijekom upotrebe imovine po osnovu koje su rezerve formirane", navodi se u izvještaju.

Kršen zakon o javnim nabavkama

Kada je riječ o dijelu koji se odnosio na usklađenost, u kojem je ovaj studentski centar također dobio negativno mišljenje, navodi se kako prilikom pripreme i planiranja budžeta te financijskog plana vlastitih sredstava za 2018. godinu nisu postupali u skladu sa Zakonom o studentskom standardu, Zakonom o budžetskom sistemu i Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama.

"Nabavke radne odjeće i sitnog inventara i zaliha materijala za izradu učinaka za potrebe pripreme hrane u studentskim kuhinjama nisu planirane kao izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, već u okviru tekućih rashoda. Kod pružanja usluga smještaja u prostorijama koje se koriste za komercijalni smještaj nije postupano u skladu s odlukama Upravnog odbora o cijeni komercijalnog smještaja za treće osobe. Postupci nabavki alkoholnih i bezalkoholnih pića nisu provedeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, jer je za nabavku zaključen okvirni sporazum i ugovor na period od tri godine, a nabavka je planirana na godišnjem nivou", zaključuje s u revizorskom izvještaju.

Iznajmljivanje soba bez ugovora

Radnici su iznajmljivali sobe trećim osobama u paviljonima, ali nisu potpisivali ugovore s klijentima, niti su im ispostavljali račune. Kao primjer su naveli dva slučaja. Pazar na blagajni 3. siječnja 2018. godine u iznosu od 4.855 KM naplaćen je na osnovu dvije odluke direktora na kojima nije navedeno tko su korisnici usluga. Prilikom prijema pazara 1. kolovoza 2018. godine u iznosu od 22.470 KM sačinjen je nalog naplate i priznanica s navedenim brojem noćenja, cijenom i potpis blagajnika, ali nije naveden broj priznanice, iznos nije napisan slovima i nije navedeno od koga je naplaćeno, iako je na priznanici predviđen.

Na plaće zaposlenih u prošloj godini je potrošeno 1,9 milijuna, što ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki koje su veće za 26.000 KM, čime je prekršen Zakon o budžetskom sistemu RS. O rastrošnosti za plaće studentski centar je dobio opomenu i od resornog ministarstva da ograniči trošenje budžetskih sredstava, s obzirom na to da većinu troškova centra snosi budžet RS.

Višemilijunska dugovanja

Na dan 31.12.2018. godine centar je dugovao 7,2 milijuna KM dobavljačima i ostalima. Za grijanje Toplanama a.d. duguju 2,6 milijuna KM i protiv njih se vode četiri sudska spora. Ovo nije objavljeno u njihovim financijskim izvještajima, što nije u skladu s pravilima i zakonima.