Upitan rad bolnice 'Dr. Safet Mujić' u Mostaru

bolnica dr. Safet Mujić, revizija, Ured za reviziju FBiH

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključio je da je JU Županijska bolnica 'Dr. Safet Mujić' iz Mostara zaključno s prosincem 2018. godine imala ukupan akumulirani dug od oko 16 milijuna i 400 tisuća KM.

Nastavak rada Županijske bolnice 'Dr. Safet Mujić' u Mostaru doveden je u pitanje. Ova ustanova opterećena je dugom od 16 milijuna i 400 tisuća KM, a njezin osnivač, Skupština Hercegovačko - neretvanske županije, ne odgovara na njihove upite i zahtjeve da kao osnivač pokrije gubitak, prenosi BHRT. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključio je da je JU Županijska bolnica 'Dr. Safet Mujić' iz Mostara zaključno s prosincem 2018. godine imala ukupan akumulirani dug od oko 16 milijuna i 400 tisuća KM. S tim u vezi skrenuta je pažnja kako je upitno poslovanje bolnice u punom kapacitetu.

Sredstva koja Bolnica dobiva od Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ nisu dovoljna za izmirenje obveza za plaće, pripadajuće doprinose i druga primanja zaposlenih, pokriće materijalnih troškova, i ostale troškove koje je dužna podmirivati. Upravno vijeće i osnivač, a to je Skupština Hercegovačko-neretvanske županije nisu poduzimali aktivnosti na pokriću gubitka iako su oni kao osnivač to dužni. Također, navedeno je da su u drugoj polovini 2018. godine usvojeni novi kolektivni ugovori za medicinsko i nemedicinsko osoblje, kojima je definirana povećana satnica, što za posljedicu ima veća izdvajanja Bolnice za troškove plaća, što je još više pogoršalo situaciju u radu Bolnice. Na kraju je istaknuto da je Bolnica o teškoj financijskoj situaciji pisanim putem obavještavala Upravno vijeće i Ministarstvo, te da je osnivaču upućivala dopise o teškoj situaciji sa zahtjevima da pokrije gubitak, međutim, nikada nisu dobili pisani odgovor na svoje dopise.