INSPEKCIJA ZATVORILA KAVANU NA BULEVARU Stanari zadovoljni

Restoran Bulevar rješenje inspekcija

Gradska inspekcija zabranila je obavljanje ugostiteljske djelatnosti Restoranu Bulevar, kavane na koju su nam se jučer žalili stanari te zgrade. Njih 11 tvrdi da im je život ozbiljno narušen nakon što je u siječnju otvorena ta kavana. 

Dobili smo i službeni odgovor postupajuće inspektorice. 

“Zahtjev stanara iz ul. H. Repca broj 15 od 27. siječnja 2022. godine zadužili su inspektori koji su  u radno vrijeme inspekcije obavili kontinuirani inspekciji nadzor predmetnog objekta i konstatirali da se u istom ne obavlja ugostiteljska djelatnost o čemu su uredno obavijestili podnositelja zahtjeva”, kaže postupajuća inspekcija.

Ukratko u radnom vremenu inspekcije restoran nije radio, no pripomoglo je to što je policija u večernjim satima zabilježila da kavana radi, i to bez odobrenja za rad. 

Restoran koji se otvara tek uvečer

“Postupajući turističko-ugostiteljski inspektor je izvršio inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti iniciran službenom zbilješkom djelatnika PU Mostar-Centar, te dana 23.2. 2022. godine u 19:30 sati zapisnički konstatirao da se u ugostiteljskom objektu s istaknutim nazivom Restoran BULEVAR, s poslovnim sjedištem u Mostaru, ul. H. Repca 15, obavlja ugostiteljska djelatnost bez prethodno pribavljenog rješenja za rad nadležnog organa, te nakon protokolirnja istog donio rješenje o zabrani rada 2.3.2022. godine. Navedeno pismeno nije uručeno odgovornoj osobi, (dostava pokušana dva puta), te je vraćeno Službi za inspekcijske poslove, a koje su inspektori osobno dostavili dana 23.3. 2022. godine u 19 sati, (o istom sačinjena službena zabilješka), te od toga dana teče zakonski rok od 15 dana za postupanje po navedenom rješenju. Rješenje o zabrani rada je postalo izvršno dana 7.4. 2022. godine, kada je inspektor izvršio kontrolni inspekcijski nadzor izvršenja rješenja te utvrdio i zapisnički konstatirao da je vlasica podnijela zahtjev za osnivanje ugostiteljske radnje, dana 29.3.2022. godine o kojem u trenutku inspekcijskog pregleda nije odlučeno”. 

“Uvidom u službenu dokumentciju inspektor je utvrdio da je imenovana uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju pa i ugovor o zakupu poslovnog prostora s vlasnikom istog ovjeren kod porezne uprave. Za pribavljanje odobrenja za rad, i utvrđivanje minimlno - tehničkih uvjeta jedino je nedostajao atest o ispravnosti instalacija.  Kako po zahtjevu imenovane nije odlučeno u zakonskom roku od 30 dana inspektor je dana 27.4. 2022. godine donijeo zaključak o dozvoli izvršenja o prinudnom zatvaranju i pečačenju poslovnog objekta. Izdan je prekršajni nalog”, navodi se dalje u odgovoru inspekcije.

Dana 9.5.2022.godine u službene prostorije inspekcije je pristupio stanar zgrade kojeg je inspektor upoznao sa tokom predmeta, a kojem je poznato da je sporni  prostor vlasništvo u kojem se i ranije obavljala ugostiteljska djelatnost, uz odobrenje za rad nadležnog organa, zaključili su. 

Nakon našeg pisanja na spomenutoj adresi okačeno je rješenje kojim se tzv. restoranu Bulevar zabranjuje obavljanje djelatnosti jer nemaju dozvolu za rad. Stanarima je laknulo, a ponajviše su se žalili na buku i galamu direktno ispod njihovih prozora.