Vlada FBiH podržala Pravilnik o upravljanju ambalažnim otpadom

Iako prema članku 58. Zakona o upravljanju otpadom federalni ministar okoliša i turizma donosi  Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, zbog složenosti problematike koja je izrazito intersektorska, a vezana je i uz proizvodnju i trgovinu, federalni ministar okoliša i turizma smatrao je značajnim da se na Vladi Federacije BiH usvoji ova informacija u kojoj su dane glavne odredbe Pravilnika. Pored obveze usklađivanja zakonodavstva sa EU/EC Direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu,  razlozi za donošenje Pravilnika su i pravila upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže, pravila postupanja i drugi uvjeti prikupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja, a sve u skladu sa prioritetima i načelima Zakona o upravljanju otpadom čijim su se Izmjenama od prije nekoliko mjeseci stekli uvjeti za njegovo donošenje.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u svom radu je  aktivno surađivalo sa svim dionicima koji su izravno zainteresirani za provođenje istoga.  U izradu je bio uključen i nevladin sektor i gospodarstvenici, a posebna suradnja sa  entitetom Republike Srpske i Distriktom Brčko ostvarena je putem Međuentitetskoga tijela budući da je bez zajedničkih temeljnih  odredbi oba entiteta i Distrikta  nemoguće provesti predmetni Pravilnik. Odredbe Pravilnika odnose se na svu ambalažu koja se stavlja u promet, te na sav ambalažni otpad koji nastaje na teritoriji Federacije BiH, bez obzira na njegovo podrijetlo, uporabu i korišteni ambalažni materijal. Pravilnik se temelji na integriranom modelu, odnosno modelu prema kojem su gospodarski subjekti odgovorni za ispunjenje ciljeva prikupljanja ambalažnog otpada i organiziraju sustav prikupljanja ambalažnog otpada preko operatera sustava (organizacije) koju sami uspostavljaju. Sukladno Federalnoj strategiji upravljanja otpadom, opći ciljevi prikupljanja ambalažnog otpada propisani su za razdoblje od 2011. do 2015. godine kao i koeficijenti naknada za određene vrste ambalažnog otpada.

Uz ovaj pravilnik,  Federalno ministarstvo okoliša i turizma tijekom srpnja promoviralo je još jedan koji se odnosi na upravljanje korisnim dijelom komunalnog otpada, a riječ je Pravilniku o prekograničnom prometu otpada.  U donošenju ovih pravilnika uvelike su pomogla iskustva s nedavno održane Međunarodne konferencije "Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom u regiji", koja je u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma održana u Zenici i na kojoj su sudjelovali predstavnici iz 26 zemalja iz šire regije. Konferencijom u Zenici stvorena je mogućnost da domaća struka i javnost uistinu spoznaju kompleksnost izazova u rješavanju problema opasnog i neopasnog otpada koji stoji pred BiH u cjelini.  Osim usvajanja i podrške koja je dana Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu, danas je upućen i poziv Vladi RS i Distriktu Brčko da sukladno usuglašenom pristupu i izboru modela za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom što žurnije donesu svoje provedbene propise kako bi se mogao osigurati istovremeni početak primjene jedinstvenog modela na cijelom području Bosne i Hercegovine.