VLADA FBIH O POPLAVAMA Sve je angažirano za pomoć u i oko Sarajeva, ostatak FBiH se i ne spominje

VLADA FBIH O POPLAVAMA Sve je angažirano za pomoć u i oko Sarajeva, ostatak FBiH se i ne spominje
Klix.ba

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila informaciju o stanju na poplavljenom području Federacije BiH i poduzetim mjerama i aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite za razdoblje od 4. do 6.11.2021. godine.

Vlada je zadužila ovu upravu da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvanih poplavama i klizištima, blagovremeno poduzima potrebne mjere na smanjenju opasnosti po stanovništvo i materijalna dobra na području Federacije BiH, te da sve svoje raspoložive ljudske i materijalno-tehničke resurse stavi na raspolaganje u pružanju pomoći na ugroženom području i, po potrebi, izvijesti Vladu FBiH.

U informaciji je navedeno da je Federalna uprava civilne zaštite je 4.11.2021. godine u stanje pripravnosti stavila sve svoje uposlenike, koji su ujedno i pripadnici timova i federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite. Timovi FUCZ su u jutarnjim satima 5.11.2021. godine, kao operativne snage, stavljeni u funkciju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica poplava na području nekoliko općina Sarajevske županije (SŽ), koji su izvršavali sve potrebne aktivnosti do kasnih večernjih sati.

Ukupno su angažirana 44 operativna uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, pripadnika timova za spašavanje na vodi, mašinskog tima i tima za ispumpavanje vode, koji su upućeni na nekoliko najugroženijh lokacija u SŽ. 

Također, je više od 30 uposlenika na lokacijama Stup i Azići vršilo administativno-tehničku poslove i podršku operativnim timovima, druge poslove i zadatke potrebne za pravovremenu reakciju i realizaciju svih aktivnosti i radnih obaveza koje su u nadležnosti ove Uprave tijekom akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica prirodnih nesreća, i sanacije nakon istih.

Tim za spašavanje na vodi sa čamcima upućen je na lokalitet industrijske zone u Rajlovcu, gdje su vršili evakuaciju radnika u poduzećima koje se nalaze na tom području. Također su uz pomoć čamaca vršili prebacivanje radnika u krugove poduzeća i njihovih skladišta (Hercegovinalijek, Robot), koji su zatim vršili sklanjanje materijalno-tehničkih sredstava, opreme i roba radi održavanje kontinuiteta poslovnih procesa poduzeća u kojima su zaposleni. 

Istovremeno je nekoliko ekipa vršilo evakuaciju ugroženih građana na području Rajlovca, Dogloda, Reljeva i Otesa. Uz to je dostavljana hrana stanovništvu na navedenom području.

Zbog posljedica poplava 5.11.2021. godine najviše je bila ugrožena punionica kisika Messer u Rajlovcu, čime je dovedena u pitanje isporuka medicinskog kisika zdravstvenim ustanovama. Tom prilikom angažiran je Mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite s ciljem prebacivanja radnika, te dijela opreme za proizvodnju.

Mašinski tim je sanirao nasip u Doglodima, koji je oštećen posljedicama nevremena, naviranja velikog kapaciteta vode i plavljenja rječice Dobrinja. Timovi za ispumpavanje vode su bili u pripravnosti, te po zahtjevima upućivani na određene lokacije. Tijekom aktivnosti korišteno je pet čamaca za spašavanje na vodi, bager i desetak terenskih motornih vozila.

Ukupno je evakuirano 40-ak osoba sa ugroženog područja, kao i nekoliko životinja. Pored evakuacije ljudi i životinja, vršena je i dostava hrane i vode stanovništvu na ugroženom području. Po zahtjevu Općine Ilidža, Federalna uprava civilne zaštite je 2.000 vreća za pijesak isporučila na lokacije gdje su nadležne općinske službe organizirale njihovo punjenje pijeskom.

FUCZ također je stanje na ugroženom području pratila putem Operativnog centra FUCZ-a i o tome redovno informirala, u skladu sa Federalnim planom zaštite i spašavanja sve odgovorne osobe i institucije u FBiH, te koodinirala i organizirala sve potrebne aktivnosti tijekom svih akcija zaštite i spašavanja na području Federacije BiH, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

Ostatak Federacije BiH, gdje je također bilo poplava, klizišta i ugroženog stanovništva se ne spominje.