U FBiH se od početka godine bilježi pad kaznenih djela

U FBiH se od početka godine bilježi pad kaznenih djela
FMUP

U Konjicu je 23. i 24.3.2022. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara/direktora županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za siječanj i veljaču 2022. godine, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima u FBiH, sa akcentom na eventualni utjecaj na stanje sigurnosti – kriminaliteta u FBiH, uslijed oružanog sukoba između Rusije i Ukrajine.

Posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema statističkim podacima županijskih Ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, za razdoblje siječanj 2022. godine u odnosu na isti mjesec 2021. godine, karakterizira smanjenje svih posmatranih parametara i to:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

- broja izvršenih kaznenih djela za 188 ili 14,42% manje djela,
- broja prometnih nesreća za 93 ili 5,73% manje nesreća,
- broja registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 1.375 ili 54,65% manje prekršaja,
- kao i broja napada na ovlaštene službene osobe za 2 ili 33,33% manje napada.

Nadalje, stanje sigurnosti u mjesecu velači 2022. godine u odnosu na veljaču 2021. godine, karakterizira smanjenje:

- broja izvršenih kaznenih djela za 112 ili 8,56% manje djela,
- broja registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 1.076 ili 47,51% manje prekršaja,
- broja napada na ovlaštene službene osobe za pet ili 50% manje napada,
- te povećanje broja prometnih nesreća za 36 ili 2,61% nesreću.

Financijsku podršku za organizaciju ovog dvodnevnog sastanka je pružio UNDP, a uime koje organizacije je Edin Serezlić predstavio projekte koji se već sprovode od strane UNDP-a i koji se planiraju sprovesti u narednom razdoblju u cilju pružanja podrške policijskim agencijama u BiH, vezano za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem. 

Naime, prezentirana je informacija o predstojećim aktivnostima u okviru UNDP projekta PILLAR, a vezano za organizaciju kampanja podizanja svijesti o odgovornom držanju naoružanja kao i opasnostima držanja nelegalnog naoružanja, te utjecaju istog na žene, djecu i mlade muškarce. 

Također, ukupno je uništeno 21.144 komada i dijelova malog oružja i lakog naoružanja, nastavljene su aktivnosti na uništavanju viškova naoružanja u posjedu oružanih snaga BiH, gdje je ukupno za četiri godine uništeno 7.706.32 tona.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

Sagledavajući sveukupne pokazatelje iz segmenata sigurnosti: kriminalitet, javni red i mir, promet i aktivnosti policije, za razdoblje siječanj i veljača 2022. godine zaključuje se da je sigurnosna situacija na području Federacije Bosne i Hercegovine na zadovoljavajućem nivou.

Policijske agencije na području Federacije Bosne i Hercegovine, budno prate događanja na međunarodnom nivou, sa posebnim akcentom na oružani sukob Ukrajine i Rusije i refleksiju navedenog sukoba na sve segmente društva u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

U narednom razdoblju policijske institucije u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzimat će preventivne aktivnosti na praćenju i sprječavanju svih onih aktivnosti koje bi mogle ugroziti javni red i mir, ali i onih aktivnosti koje bi rezultirale počinjenjima kaznenih djela, poput širenje govora mržnje, podstrekavanje na narušavanje javnog reda i mira, na činjenja kaznenih djela terorizma, odlaska na ratište Ukrajine, trgovina oružjem, i svih onih drugih kaznenih djela koje bi nastale kao rezultat trenutne situacije na navedenom ratištu, a sa ciljem održavanja visokog nivoa stanja sigurnosti, kako bi naši građani u najmanjoj mogućoj mjeri osjetili refleksije navedenog sukoba. 

U tom smislu bit će intenzivirane aktivnosti na još čvršćoj međusobnoj suradnji sa policijskim organima na entitetskom i državnom nivou, priopćeno je iz Ureda za informiranje FUP-e.