Svako peto dijete u BiH na evidenciji centara za socijalni rad

Svako peto dijete u BiH na evidenciji centara za socijalni rad

Prema podacima centara za socijalni rad u BiH za 2018. godinu, koje je objavila Agencija za statistiku, skoro 130.000 maloljetnika koristi usluge socijalne zaštite u našoj zemlji. To znači da se svako peto dijete nalazi na evidenciji centara za socijalni rad kojih u BiH ima 117.

Na evidenciji je približan broj muške i ženske djece, a najviše ih je u kategoriji ugroženih obiteljskom situacijom i osoba u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba. Najveći broj djece, blizu 40.000, je uzrasta od 7 do 14 godina.

Predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH Mirnes Telalović poručuje da su to zabrinjavajuće činjenice i da prikazuju realnu sliku o ekonomskom stanju velikog broja građana BiH.

"Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom FBiH, kao i kantonalnim zakonima iz ove oblasti propisano je pravo na dječji doplatak. Ovo pravo je pravo iz socijalne zaštite, a korisnici prava na dječji doplatak su porodice koje se neposredno brinu o djetetu, čiji mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 15% od prosječne neto plaće županija. Cenzus se ne odnosi na porodice koje se brinu o djetetu bez oba ili jednog roditelja, obitelji koje imaju dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju i obitelji u kojoj dijete ili jedan od roditelja imaju najmanje 60% oštećenja organizma. Ovo pravo se ostvaruje po svakom djetetu uzrasta do 15. godine života i dalje sve dok je na redovnom školovanju, a najdalje do 27. godine života. Najveći postotak maloljetnika korisnika socijalne zaštite ostvaruje ovo pravo", kazao je Telalović za Klix.ba.

Pored ovog prava, dodao je, značajan broj maloljetnika koristi pravo na smještaj u ustanove socijalne zaštite. Ovim pravom zbrinjavaju se djeca bez roditeljske brige čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama.

Sve više slučajeva zapuštanja djece i nasilja u obitelji

U BiH je 597 djece bez oba roditelja, a 34 djece nepoznatih roditelja. Njih 579 su djeca napuštena od roditelja, dok 743 djece ima roditelje spriječene da obavljaju roditeljsku dužnost. Na evidenciji je 2.520 djece roditelja koji ih zanemaruju ili zlostavljaju te 7.635 djece čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama.

"Nažalost, sve je veći broj maloljetnika koji se zbrinjavaju zbog odgojnog zanemarivanja i zapuštanja, zbog nasilja u porodici, zatim poremećaja u ponašanju. Svi ovi podaci ukazuju na činjenicu kako bismo trebali posvetiti veću pažnju očuvanju i jačanju obitelji i obiteljskih odnosa kao i pravovremenom prepoznavanju i prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih", kaže naš sugovornik.

Više od 15.000 djece u BiH ima smetnje u psihičkom i fizičkom razvoju, a blizu 1.000 ima poremećaje u ponašanju i osobnosti. Više od 5.500 su maloljetnici društveno neprihvatljivog ponašanja, 771 ih je sklono skitnji, 1.344 prosjačenju, a 116 prostituciji.