FOTO  Suradnja Saveza općina i gradova Federacije BiH s Parlamentom Federacije BiH

Suradnja Saveza općina i gradova Federacije BiH s Parlamentom Federacije BiH

...na temu „Suradnja Saveza općina i gradova Federacije BiH sa Parlamentom Federacije BiH" održan je danas u Konjicu. Sastanak je održan u okviru Projekta „Podrška savezima općina i gradova" koji zajednički provode Savezi općina i gradova Federacije BiH i Republike Srpske u suradnji s Misijom OSCE-a./OESS-a. Projekt ima za cilj jačanje saveza u zastupanju i lobiranju interesa jedinica lokalne samouprave putem osnaživanja međuopćinske i međuinstitucionalne suradnje unutar Bosne i Hercegovine.

Slaviša Šućur, predsjednik Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, izjavio je da je današnji sastanak dobra prilika za stvaranje zajedničke platforme na polju jačanja položaja lokalne samouprave u Federaciji BiH, usklađivanja radnih planova i koordinacije budućih aktivnosti.

-Ono što želim reći je da postoji suradnja Saveza općina i gradova Federacije BiH s komisijama za lokalnu samoupravu Parlamenta Federacije BiH, ali kao i uvijek da postoji prostor za unapređenje te suradnje. Cilj današnjeg sastanka je upoznati članove parlamentarnih komisija s našim aktivnostima u oblasti zakonodavstva koje bi trebale doprinijeti efikasnijem djelovanju jedinica lokalne samouprave, ali i sa problemima sa kojima se susrećemo u zastupanju interesa naših članica," - istakla je direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH Vesna Travljanin.
Sudionici sastanka nakon izlaganja i rasprave donijeli su zaključak kako je :
• Neophodno nastaviti aktivnosti s ciljem daljeg unapređenja suradnje Saveza općina i gradova Federacije BiH sa Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine radi stvaranja poticajnog okruženja za razvoj lokalne samouprave;
• Poboljšanom suradnjom doprinijeti kvalitetnijem sudjelovanju lokalne samouprave u integriranju propisa i principa Europske unije i, u skladu s tim principima, pružanju kvalitetnije usluge građanima na lokalnom nivou;
• Uspostaviti kontinuiranu praksu uključivanja Saveza u proces konsultacija o zakonima i propisima kojima se reguliraju prava i obaveze jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja od interesa za lokalne zajednice;
• Potrebno je dati punu podršku primjeni postupka procjene utjecaja pri izradi novih propisa u oblastima od značaja za razvoj lokalne samouprave, kako bi se osigurao najviši nivo uključenosti u konsultacije svih zainteresiranih subjekata i izbor najboljih zakonskih rješenja, provedivih u realnim fiskalnim okvirima.
• Sporazumom o suradnji Saveza općina i gradova FBiH i Parlamenta Federacije BiH, uključiti i izvršnu vlast FBiH s ciljem što efikasnijeg zastupanja interesa jedinica lokalne samouprave.