"Nužna revizija poslovanja Elektroprijenosa BiH"

"Nužna revizija poslovanja Elektroprijenosa BiH"
... postojećoj organizaciji, tehničko-tehnološkoj i ekonomskoj cjelovitosti ove kompanije na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada je spremna da, u okviru zakonskih mogućnosti, pristupi nastavku razgovora i iznalaženju realnih i za obje strane prihvatljivih rješenja, kao i hitnom rješavanju pitanja vezanih za rad i funkcioniranje Uprave, Upravnog odbora i Odbora za reviziju.

Nakon toga, kaže se u zaključcima, neophodno je što prije pristupiti izvršavanju obaveza Kompanije u okviru zakonima predviđenog poslovanja, pri čemu se misli na usvajanje razvojnih planova, bilansa stanja i uspjeha Kompanije, tekuće i investiciono održavanje, pripremu redovne Skupštine akcionara, i drugo. Neophodno je, smatra Vlada FBiH, da nadležni ured za reviziju izvrši reviziju poslovanja Kompanije od dana osnivanja, pa zaključno s 2011. godinom. Također, treba napraviti analizu dosadašnjih investicijskih ulaganja u Kompaniji kako bi dosadašnja i buduća ulaganja bila usaglašena sa osnivačkim kapitalom entiteta u Kompaniji, navodi se iz Vlade FBiH.