IZ PRORAČUNA FBiH Najavljeno 700.000 KM podrške centrima za socijalni rad

Marke konvertibilne marke novac
Ilustracija

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić donio je odluku o raspodjeli 700.000 KM iz proračuna Federacije BiH za ovu godinu, a sredstva su namijenjena za podršku centrima za socijalni rad s ciljem jačanja njihovih kadrovskih kapaciteta.

''Jačanje kapaciteta centara za socijalni rad je od izuzetne važnosti za poboljšanje kvaliteta socijalnih usluga. Ove godine, po prvi put, uveden je ovaj vid podrške centrima za socijalni rad s razine Federacije, čime se nastoji osigurati efikasnija provedba zakona i pružanje pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva'', kazao je Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, prenosi Fena.

Shodno tome, pojasnio je, sredstva će biti iskorištena za sufinanciranje zapošljavanja na neodređeno vrijeme stručnog kadra tijekom ove godine, sufinanciranje radnog angažmana na određeno vrijeme stručnog kadra (ugovori o obavljanju privremenih ili povremenih poslova, ugovori o djelu), te za dodatak na plaću zaposlenog stručnog kadra koji prekovremeno radi na poslovima upravnog rješavanja o pravima utvrđenim federalnim propisima.

Tko će imati pravo na sredstva?

Pravo na ova sredstava imaju centri za socijalni rad koji imaju svojstvo samostalne pravne osobe i koji su nadležni prvostupanjski organi u provedbi postupaka utvrđenih Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, Zakonom o roditeljima njegovateljima, te Zakonom o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Centri za socijalni rad kojima su odobrena sredstva će u roku od 15 dana biti dužni dostaviti izjavu o načinu utroška sredstava Ministarstvu, uključujući sve relevantne podatke i dokumentaciju o radnom angažmanu podržanom odobrenim sredstvima. Nakon toga, zaključit će se pojedinačni ugovori.

Uvrštavanje ove podrške u proračun Ministarstva i njegova realizacija predstavljaju značajan korak ka unaprjeđenju socijalne zaštite u FBiH, osiguravajući adekvatne resurse i stručne kadrove za rad s najosjetljivijim kategorijama stanovništva, priopćeno je iz Ministarstva.

Raspodjela sredstava realizira se u okviru Segmenta 2 Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za provođenje federalnih zakona socijalne zaštite, dječje zaštite i osoba s invaliditetom."