Igre bez granica oko Elektroprijenosa BiH

Kompanija je počela sa radom 01. 02. 2006, a  u vlasništvu je Federacije Bosne i Hercegovine 58,90% i  Republika Srpske 41,10%.

Od prvog dana rada  pojavili su problemi koji nisu riješeni do današnjeg dana i koji su blokirali rad kompanije . Entitetski premijeri sastajali su se nekoliko puta kako bi deblokirali rad kompanije, ali sve je ostalo na tim sastancima i lijepim riječima nakon njih o tome kako je kompanija deblokirana. Kada je to trebalo prenijeti na niže nivoe počevši od resornih ministara FBiH Vahida Heće i RS Slobodana Puhalca to se nikada nije dogodilo. Za svo to vrijeme dogovora i pregovora na računu kompanije stoji blokirano preko 150 miliona KM koje su namijenjene za investicije. Osim što nema investicija Operativna područja ovih dana polako ostaju i bez opreme namijenjene za održavanje i remont pojedinih trafostanica jer je stala i nabava najnužnijih dijelova za normalan rad.

Osim što operativna područja ostaju bez sredstava neophodnih za održavanje sustava, još uvijek nije riješeno ni pitanje izbora članova Uprave, pa tako kompanijom  i dalje rukovodi vršitelj dužnosti direktora Dušan Mijatović kojem je mandat istekao još u rujnu prošle godine, kao i većini članova Uprave kompanije. Konkurs za novog generalnog direktora i tri člana Uprave kojima je istekao mandat zatvoren je 29. prosinca prošle godine i na njega se prijavilo 12 kandidata koji ispunjavaju uvjete. U međuvremenu 1.ožujka istekao je mandat još dvojici članova Uprave koji su nakon toga imenovani kao vršitelji dužnosti. Iz izvora bliskoj kompaniji doznajemo da je  najveći problem nefunkcioniranja Elektroprijenosa  nemogućnost dogovora dvije strane oko raspodjele dobiti. Vlada RS insistira da se novac dijeli po omjeru u kapitalu firme, a to je 59 % FBiH, i 41 % RS, dok su iz FBiH zagovarali da to ide prema prilivu sredstava, a to je oko 67 % za FBiH, a 33 % RS.

U rujnu prošle godine Visoki predstavnik Valentin Inzko nametnuo je zakone kojima se regulira rad kompanije "Elektroprijenos BiH", ali je Vlada RS te naredbe odbacila uz obrazloženje da zadiru u vlasničke odnose i krše prava akcionara. I dok traju opstrukcije predstavnika RS, ali i nezainteresiranosti predstavnika Vlade FBiH, stanje na terenu je iz dana u dan sve gore i gore.

Djelatnici kompanije iz FBiH ­ njih oko 800 po­dnjeli su tu­žbe Sudu BiH zbog odbi­ja­nja v.d. di­re­kto­ra Du­ša­na Mi­ja­to­vi­ća da ispo­štuje stav Upra­vnog odbo­ra kom­pa­ni­je ko­jim je na­lo­že­no us­kla­đi­va­nje vi­si­ne pla­ća. In­ter­nim akti­ma druš­tva pre­dvi­đe­no je us­kla­đi­va­nje sva­ke go­di­ne, u skla­du sa kre­ta­njem pla­ća u en­ti­te­ti­ma, ali to ni­ka­da ni­je pro­ve­de­no u pra­ksi. Prvo ročište održano je sredinom prošlog tjedna i predstavnici kompanije zatražili su mjesec dana odgode kako bi pokušali naći kompromisno rješenje. Kako su nam priopćili iz sindikata EP HZ HB njihovi članovi, a ujedno djelatnici kompanije godinama se uskraćuju za osobne dohotke koji su manji u prosjeku za 25% nego li što su trebali biti po aktima kompanije. Ukoliko djelatnici dobiju tužbe (kako sada stvari stoje to je sasvim izvjesno) protiv kompanije, sama kompanija morati će im isplatiti milijunske svote koje će biti uvećane za kamate i troškove suđenja. Osim tužbi za koje se djelatnici kompanije nadaju da će biti riješene do konca godine dodatni problem predstavlja što u kompaniji ne postoji kolektivni ugovor. Kako nema resornog ministarstva koje bi sklopilo kolektivni ugovor sa sindikatima kompanije, to je prepušteno generalnom direktoru, a to njemu izgleda  ne pada na pamet to uraditi.

 

I dok kompanija tone sve dublje vruć krumpir koji bi trebao riješiti dio problema prebacuje se sa entitetskih premijera na resorna ministarstva koja ništa ne mogu niti smiju bez dopuštenja političke opcije kojoj pripadaju. Prošle godine je zbog ovakvog stanja nekoliko općina u Federaciji ostalo bez redovitog napajanja električnom energijom, i ukoliko se nešto hitno ne poduzme po pitanju kompanije sasvim sigurno će ova država doživjeti elektroenergetski kolaps.  Entitetski premijeri najavili su novi sastanak i novu deblokadu kompanije iza 12.svibnja, međutim nisu odredili koje godine bi se to trebalo dogoditi.

hercegovina.info