GDJE JE I KADA NESTAO SIZ? Može li Grad posjedovati i naplaćivati parking oko zgrada

MO Parking kazne
Hercegovina.info

SIZ stanovanja, termin zaostao iz bivše države, a koji je označavao područje oko zgrada koje pripada stanarima, koncem prošle godine prešao je na Grad Mostar. Uknjižba Grada Mostara na SIZ bila je dvadeset druga točka 28. sjednice Grada Mostara i prošla je sasvim neprimjetno, pa se ove godine svi pitaju gdje je nestao SIZ.

MO Parking kazne

Ovom točkom, koju je Grad nazvao “izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju upisa titulara na nekretninama u posjedu Grada Mostara”, sebi je priskrbio zemljište oko zgrada, gdje su se stanari odvajkada parkirali, kako bi ga naplaćivao kroz Mostar Parking, uknjiživši ga na sebe, a ne na stvarnog vlasnika.

U obrazloženju odluke pozivaju se na odluku OHR-a.

“Odlukom Visokog predstavnika broj 4/2004 od 28.1.2004.godine i to njenim člankom 3., te Zakonom o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka broj 179) i Statuta Mostar (Odluka broj 183) Grad Mostar je postao pravni slijednik gradskih općina, a samim tim i pravnih subjekata koji su egzistirali kao organ-tijelo Općine Mostar, bez svojstva pravne osobe, te preuzeo sva njihova prava, dužnosti i obaveze, kao i odgovornosti. Obzirom da u javnim registrima o evidenciji nekretnina (katastar koji sadržava tehničke podatke o nekretninama i posjedniku nekretnina koju vode katastarski organi i zemljišno-knjižna sa podacima o nekretninama i pravima na nekretninama koju vode zemljišno-knjižni uredi pri sudovima.) još uvijek egzistiraju upisi pravnih prednika Grada Mostara, nastala je potreba donošenja ove Odluke”, naveli su.

Brojni građani Mostara, među njima i pravnici, stajališta su da je to klasična uzurpacija, te su poslane i prve tužbe protiv Grada i poduzeća za parking, a u kojima se građani pozivaju na pravo služnosti, odnosno da taj parking koriste već desetljećima, a netko im ga najedanput naplaćuje.

MO Parking kazne

Naime, građanima koji su kupci stanova u Mostaru, naplatom parkinga oduzima se pravo na zajedničke prostore oko zgrade, kao i na prostor oko zgrade, koji je graditelj zgrade osigurao kupnjom zemljišta. Stručne osobe su stajališta da nema uporišta za naplatu parking prostora oko zgrada. Pravnici su stajališta da su upravo tužbe temeljem prava služnosti put za građane.

MO Parking kazne

U svijetu se parking poduzeće koristi da bi se uredilo parkiranje u gradu, vozila pomakla na periferije, smanjila gužva, no u Mostaru je ovaj projekt shvaćen kao način punjenja proračuna Grada Mostara, te se pod svaku cijenu, na neuređenom i zaraslom parkingu ispred kuća i zgrada naplaćuje parking.

Udruga Bura info, uz podršku Centara civilnih inicijativa, u narednom razdoblju na području Mostara provest će projekt “Vratite oteti parking građanima”, a smatraju da je Grad Mostar uzurpirao parking koji pripada građanima, uknjižio ga kao svoje vlasništvo, među kojem je zemljište na kojem se nalaze parkinzi koji su građeni za potrebe zgrada za kolektivno stanovanje”.

“Neupisivanje na stvarne vlasnike, već na Grad Mostar, neupoznavanje vlasnika zgrada, neupoznavanje građana s tematikom, neodržavanje javnih rasprava prije može imati i elemente kaznenog djela. Nije na odmet spomenuti i tekovine EU kojoj težimo, da je pripadajući dio zemljišta ispod stanova vlasnika u zgradama za kolektivno stanovanje univerzalno pravo u zakonodavstvu Europske unije”, poručuju iz Bure.

Navode da planiraju pomoći građanima da kroz pojedinačne postupke i tužbene zahtjeve ostvare svoja prava.

Bura.info poziva sve nezadovoljne građane na sastanak koji će se održati 19. svibnja u Mostaru.


Ova aktivnost je realizirana u sklopu projekta ''Vratimo oteti parking građanima'' koji je dio šireg programa "Podrška građanima u borbi protiv korupcije" implementiranog od strane CCI uz financijsku podršku USAID. Sadržaj je isključiva odgovornost Udruge Bura info i ne mora nužno održavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.