FBIH Prekršaji iz oblasti javnog reda i mira povećani za 114 posto, smanjen broj sudara

FBIH Prekršaji iz oblasti javnog reda i mira povećani za 114 posto, smanjen broj sudara
FUP

U Sarajevu je u periodu 15. i 16.9.2020. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih komesara/direktora županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za prvih osam mjeseci 2020. godinu, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u FBiH, sa akcentom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u Federaciji BiH i druga aktualna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima županijskih ministarstva unutarnjih poslova kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentirani po segmentima za izvještajni period siječanj-lipanj 2020. godine, a u odnosu na isti period 2019. godine, karakterizira se:
- povećanje broja izvršenih krivičnih djela za 21 djelo ili više za 0,28%;
- povećanje broja registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 8.337 prekršaja ili više za 114,42%;
- povećanje broja napada na ovlaštene službene osobe za dva napada ili više 5%;
- dok je smanjen broj prometnih nesreća za 1.597 nesreća ili manje za 14,47%.

Nadalje, stanje sigurnosti u mjesecu srpnju 2020. godine u odnosu na srpanj 2019. godine, karakterizira:
- povećanje broja izvršenih krivičnih djela za 207 djela ili više 17,16%;
- povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 73 prekršaja ili više 4,91%, 
- povećanje broja napada na ovlaštene službene osobe za jedan napad ili više 11,11%,
- te smanjenje broja prometnih nesreća za 496 nesreća ili 21,09% manje u odnosu na isti period 2019. godine.

Posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, u mjesecu kolovozu 2020. godine u odnosu na kolovoz 2019. godine, karakterizira:
- povećanje broja izvršenih krivičnih djela za 314 djela ili više 27,67%;
- povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 83 prekršaja ili više 5,61%,
- te smanjenje broja prometnih nesreća za 504 nesreće ili manje 20,39%,
- broj napada na ovlaštene službene osobe za jedan napad ili manje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

"Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to: Kada je riječ o stanju sigurnosti na području Federacije BiH, koje se definira kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedene u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka Federalne uprave policije i županijskih ministarstava unutarnjih poslova, stanje sigurnosti u Federaciji BiH u prvih osam mjeseci 2020. godine može se definirati kao zadovoljavajuće, s tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kada je u pitanju problematika vezana za migrantsku krizu, a obzirom da ista sve više utiče na narušavanje sigurnosne situacije na određenim područjima Federacije BiH, neophodan je angažman svih institucija Bosne i Hercegovine, da u okvirima svojih nadležnosti rješavaju ovo izuzetno složeno pitanje, koje nažalost može prerasti u ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, jer se situacija svakodnevno sve više usložnjava. 

Shodno navedenom, tražimo od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da ubrzaju donošenje Strategije i sveobuhvatnog plana za rješavanje migrantske krize, kojim će se policijskim strukturama omogućiti efikasno djelovanje kada je u pitanju poduzimanje zakonskih mjera prema migrantima uključujući i njihovo uklanjanje iz naseljenih mjesta, trgova, parkova i drugih javnih područja. Također, navedenom Strategijom neophodno je decidno definiranje svih zakonom predviđenih postupanja svih aktera u procesu rješavanja migrantske krize.

U narednom periodu će se pokrenuti inicijativa, odnosno podnijet će se prijedlog prema ministru unutarnjih poslova FBiH za izmjenu Uredbe o jedinstvenoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu koje će se izmijeniti izgled i kvalitet trenutne uniforme, a čime će se zadovoljiti svi standardi, tehničke i specifične pojedinosti, te klimatski i geografski uvjeti neophodni za adekvatan i efikasan rad policijskih struktura u Federaciji BiH. Navedena inicijativa je neophodna obzirom da je važeća Uredba donesena 2010. godine, te da su trenutne uniforme zastarjele i više ne zadovoljavaju potrebe policijskih službenika u Federaciji BiH.

U narednom periodu će se konsultirati nadležni iz Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH i Agencije za državnu službu Federacije BiH kako bi se utvrdilo, postoje li zakonske smetnje vezano za rješavanje statusa velikog broja policijskih službenika sa promijenjenom radnom sposobnošću nakon utvrđene invalidnosti druge kategorije, kroz pokretanje inicijative, za izmjenu i dopunu Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH u pogledu rješavanja navedenih pitanja.

Predlažemo da se formira radna grupa sa predstavnicima Federalne uprave policije i županijskih Uprava policija, u cilju usuglašavanja prijedloga za pokretanje inicijative za izmjene Zakona o policijskim službenicima i Zakona o unutarnjim poslovima.

U konačnici donesen je zaključak da će se u narednom periodu intenzivirati i jačati suradnja između Federalne uprave policije i županijskih ministarstava unutarnjih poslova po svim linijama u oblastima rada navedenih institucija, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

Na ovom dvodnevnom sastanku bila je prisutna predstavnica Delegacije EU u BiH / Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, koja je prisutne upoznala o EU tekućim projektima, kao i prioritetima iz oblasti vladavine prava, te programima koji su u narednom periodu planirani i uključivat će agencije za provedbu zakona na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Federalna uprava policije je bila domaćin ovog dvodnevnog sastanka", navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje FUP-e.