#hidroakumulacije

  Uplaćena financijska sredstva općinama na temelju naknade za hidroakumulacije

Uplaćena financijska sredstva općinama na temelju naknade za hidroakumulacije

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenoga korištenjem hidroakumulacijskih objekata.....