U Upravnoj zgradi Aluminija d.d. Mostar održana Skupština Društva

Na današnjoj (ponedjeljak, 29. studenoga 2010. godine) Skupštini Društva Aluminij d.d. Mostar, nakon utvrđenoga kvoruma za rad Skupštine i izbora radnih tijela Skupštine (predsjednik, zapisničar i dva ovjeritelja zapisnika), donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o radu Nadzornoga odbora Aluminija u razdoblju od 11. studenoga 2008. godine do danas, dok su, poradi dvije ostavke na članstvo u NO-u, razriješeni dužnosti svi članovi Nadzornoga odbora pojedinačno, sukladno članku 259. Zakona o gospodarskim društvima u FBiH. Dioničari Aluminija odnosno njihovi opunomoćenici potom su, sukladno zakonskim propisima, donijeli Odluku o izboru novih članova Nadzornoga odbora za predstojeće mandatno razdoblje, a donesena je i Odluka o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora s novoizabranim članovima Nadzornoga odbora.

Na zasjedanju Skupštine Društva Aluminij d.d. Mostar, donesena je i Odluka o usklađivanju Statuta Aluminija d.d. Mostar s Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, kao i sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Na koncu, dioničarima su predočene informacije u svezi s daljnjim postupkom privatizacije Aluminija.

Odmah nakon Skupštine, a sukladno Zakonu, tajnik Društva Aluminij d.d. Mostar sazvao je osnivačku sjednicu Nadzornoga odbora Aluminija, na kojoj su novoimenovani članovi NO-a između sebe izabrali predsjednika toga tijela za njihovo sljedeće mandatno razdoblje, u trajanju od četiri godine.

aluminij.ba