Položaj djeteta u (post)tranzicijskome društvu Jugoistočne Europe

kolokvij
..."Očima djeteta".
Znanstveni kolokvij će biti održan u Bijakovićima (Međugorju) 23-24. rujna 2017.

Okvirna tema znanstvenog kolokvija je "Položaj djeteta u (post)tranzicijskome društvu Jugoistočne Europe", s različitim perspektivama (odgojno-pedagoška, sociološka, psihološka, pravna, etička, edukacijsko-rehabilitacijska, medicinska ... itd.).

Cilj znanstvenog kolokvija je postati mjesto okupljanja znanstvenika i stručnjaka čiji će rad pridonijeti razvoju teorija vezanih za položaj djeteta u (post)tranzicijskim društvima i njihovu primjenu u praksi, iz različitih perspektiva.

Uvodni predavači na Znanstvenom kolokviju su neki od najugledniji znanstvenika u svojim područjima:

dr. sc. Maja Ljubetić, Sveučilište u Splitu (predavanje o roditeljstvu i medijima iz dječje perspektive)
dr. sc. Nenad Glumbić, Univerzitet u Beogradu (predavanje o autizmu i migracijskoj krizi),
dr. sc. Neven Hrvatić, Sveučilište u Zagrebu (predavanje o položaju djeteta u post/tranzicijskome društvu),
dr. sc. Đorđe Čekrlija, Univerzitet u Banjoj Luci (predavanje o znanstveno-metodološkim izazovima u istraživanjima djece).

Rok za podnošenje prijave i sažetaka je 15. 8. 2017.
Radni jezici znanstvenog kolokvija su hrvatski / srpski / bosanski.


Kako bi se potaknuli nove smjernice u kritičkom istraživanju položaja djeteta u (post)tranzicijskim društvima iz različitih perspektiva i pristupa, Organizacijski odbor će prihvaćati prijave u širokom rasponu tema, uključujući područja:

• Razvojna psihologija
• Edukacija i rehabilitacija / Defektologija
• Etika
• Obiteljsko pravo
• Obiteljska pedagogija
• Ljudska prava djece
• Penologija
• Školska pedagogija
• Socijalna pedagogija
• Socijalna psihologija
• Sociologija odgoja i obrazovanja
• Specijalna pedagogija
• Filozofija odgoja i obrazovanja

Sve dodatne informacije moguće je dobiti preko e-mail adrese: [email protected] ili na broj telefona 036 / 650 355.