Mostar: Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za upis djece

Mostar: Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za upis djece
I. Podnošenje zahtjeva za upis
Ustanova „Dječji vrtići" Mostar (ravnateljstvo Ustanove, Kneza M.V.Humskog b.b.) primat će Prijave za upis djece u programe Ustanove od 15. do 30 lipnja 2016. godine, u vremenskom periodu od 07,30 do 12,00 sati.
Prijavni obrasci se mogu preuzimati od 01. 06. u svim organizacionim jedinicama Ustanove, isključivo u vremenskom periodu od 15,00 do 16,30 sati, osim u o.j. Radobolja gdje se prijavni obrasci mogu preuzimati u periodu od 07,30 do 15,00 sati.

II. Dokumenti uz zahtjev za upis
Roditelji djece koja se upisuju prvi put u vrtić, obvezni su na dan upisa djeteta u vrtić dostaviti sljedeće:

Osnovna dokumentacija:
1. rodni list djeteta (isključivo s matičnim brojem iz BiH), ovjerena preslika
2. uvjerenje o mjestu prebivalištu jednog roditelja (ne starije od tri mjeseca od dana predavanja prijave za upis)
3. potvrdu o odgodi polaska u školu nadležnog gradskog Odjela (za djecu koja 01. rujna 2016. godine pune 6 godina).
Dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa (original ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci):
1. Za dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda Centra za socijalni rad da je dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće socijalne skrbi;
2. Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz;
3. Za dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata: rješenje o statusu RVI ili civilne žrtve rata;
4. Za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja;
5. Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: ovjerena preslika rodnog lista djeteta;
6. Za dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list;
7. Za dijete sa teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje nadležne stručne Komisije ili nalaz i mišljenje ostalih stručnjaka;
8. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba,
9. Za dijete koje živi u izuzetno teškim socijalnim prilikama: preporuka Centra za socijalni rad.
Svi roditelji imat će obvezu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta prilikom zaključivanja ugovora o korištenju usluga, ne starije od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

III. Prednost za upis u redovite programe
Nakon što se upisna mjesta popune sa liste djece za koju je izvršena najava produžetka boravka u vrtiću, ukoliko Ustanova ne može da zadovolji sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Mostara, prednost pri upisu sljedećim redoslijedom imati će:
1. dijete bez roditelja, odnosno bez roditeljskog staranja,
2. dijete samohranog zaposlenog roditelja,
3. dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata,
4. dijete kome su oba roditelja zaposlena,
5. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,
6. dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece.
U slučaju prijavljivanja većeg broja djece po javnom pozivu u odnosu na raspoloživi broj smještajnog kapaciteta Ustanove, prednost imaju prijave koje su podnesene ranije, a nakon zadovoljenja kriterija (gore navedenog). Navedeni kriteriji međusobno se ne zbrajaju niti boduju.
O upisu djece s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis na osnovu dokumentacije i procjene o psihofizičkom statusu i potrebama za odgovarajućim programima i uvjetima koje Ustanova može ponuditi.

IV. Objava rezultata upisa
Povjerenstvo za prijem djece objavit će rezultate upisa najkasnije u roku od 7 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis (do 07. 07. 2016.), te ga objaviti na oglasnim pločama u svim organizacionim jedinicama Ustanove. Roditelj, odnosno staratelj djeteta, nezadovoljan rezultatima upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Ustanove u roku od 7 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

V. Upis i potpisivanje Ugovora.
Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja koji roditelj/staratelj sklapa sa Ustanovom. Dijete je upisano u vrtić danom potpisivanja Ugovora sa Ustanovom. Roditelj/staratelj djeteta koje se upisuje u vrtić obvezan je doći u ravnateljstvo Ustanove na potpisivanje Ugovora.
Raspored potpisivanja Ugovora je sljedeći:
Dječji vrtić Sunce, 13. srpnja 2016. godine (od 07,30 do 12,00 sati)
Dječji vrtić Zvončić, 13. srpnja 2016. godine (od 07,30 do 12,00 sati)
Dječji vrtić Mrvica, 13. srpnja 2016. godine (od 07,30 do 12,00 sati)
Dječji vrtić Kuća od kamena, 14. srpnja 2016. godine (od 07,30 do 12,00 sati)
Dječji vrtić Radobolja, 15. srpnja 2016. godine (od 07,30 do 12,00 sati)
Ukoliko roditelji/staratelji ne pristupe potpisivanju Ugovora smatrat će se da su odustali od prijave za upis djeteta u vrtić.