Mentalno zdravlje mladih – promocija i prevencija mentalnog zdravlja u osnovnim školama

..., u prostorijama Edukacijskog centra u D.Z. Mostar,  organizira seminar na temu „MENTALNO ZDRAVLJE MLADIH – PROMOCIJA I PREVENCIJA MENTALNOG  ZDRAVLJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“.

Cilj seminara je upoznati pedagoge i nastavnike o načinima suočavanja i rješavanja poteškoća iz oblasti mentalnog zdravlja mladih kroz redovite i izvannastavne aktivnosti.

Tijekom petodnevnog seminara obradit će se teme:

1. mentalno zdravlje - dosadašnja iskustva, projekti i perspektive
2. sistemska obiteljska terapija
3. razvojne poteškoće djece osnovnoškolskog uzrasta
4. dijete u krizi
5. uloga socijalnog radnika u procesu rješavanja ponašajnih i razvojnih poteškoća djece
6. različite ovisnosti - mjere primarne prevencije

Sve teme će biti prezentirane kroz teorijsku racionalnu i praktične radionice, koristeći se pri tome interaktivnim pristupom i grupnim diskusijama.

Intencija organizatora je da nakon završetka seminara napravimo zajednički Akcioni plan, kojeg bi uputili županijskoj Vladi na usvajanje.

Molimo Vas da medijski predstavite ovaj događaj.

U vremenu od 10,15 do 10,45 organizatori i sudionici seminara će biti dostupni za izjave i komentare.