FOTO  KORISNE STVARI Evo što ste mogli danas saznati u središtu Mostara

KORISNE STVARI Evo što ste mogli danas saznati u središtu Mostara

Nakon Banja Luke, Sarajeva i Tuzle, interaktivni događaj 'Što baciš uz vodu, naći ćeš niz vodu' održan je i u Mostaru, na šetalištu uz prisustvo više stotina građanki i građana koji su u velikom broju pokazali interesovanje za edukativne, interaktivne sadržaje o postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) i o načinima njihovog adekvatnog odlaganja. 

Događaj je organiziran u okviru projekta 'Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom u Bosni i Hercegovini'. Ovaj projekat financira Švedska, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u suradnji sa partnerima Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, te Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske.

Na fotografijama postavljenim na interaktivnu magnetnu ploču i putem odgovora na digitalni kviz, posjetitelji događaja su prepoznavali industrijske kemikalije i njihov otpad u kojem se POPs materije mogu pronaći poput određenih pesticida, sastojaka u vatrogasnoj pjeni, matičnih ploča, ambalažne plastike, i drugih proizvoda, te razgovarali o načinima odlaganja koji neće ugroziti životnu sredinu. Upravo nepropisno odlaganje kao što je spaljivanje ili prosipanje u zemlju ili vodu je ono što čini POPs materije opasnim. 

"Trenutno je ukupno 28 POPs materija u svijetu zabranjeno ili ograničeno upotrebljavati prema odredbama Štokholmske konvencije koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, a sve u cilju zašite životne sredine i zdravlja ljudi", istaknula je uime UNDP projekta Mirnesa Bajramović.

Posjetitelji događaja su sa predstavnicima UNDP i ekspertima za zaštitu okoliša i upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs), razgovarali o pravilnom odlaganju ovih postojanih organskih štetnih materija koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju okolišu, jer zagađuju zemlju, zrak i vodu na dugo vremensko razdoblje.  

"Važno je da kod mladih ljudi razvijamo ekološku svijest i da zajednički zaštitimo okolinu u kojoj živimo. Mislim da su mlađe generacije poprilično ekološki osviještene i da brinu o životnoj sredini, ali ih opet treba stalno upozoravati na to i educirati", rekla je nastavnica biologije u Četvrtoj osnovnoj školi Alma Čolak koja je događaj posjetila sa svojim učenicima. 

Interesantno je spomenuti da su posjetitelji događaja bili iznenađeni saznanjima u čemu se sve kriju POPs materije. Koristeći ih u svakodnevnom životu građani i građanke su istaknuli da nisu ni svjesni u kojoj mjeri moraju biti pažljivi prilikom njihovog odlaganja. Tijekom kviza neki posjetitelji su izabrali opciju spaljivanje plastičnog i metalnog otpada kao najlogičniju opciju, te je za njih bilo izuzetno korisno saznanje da njihovim spaljivanjem, ove materije dugo ostaju u zraku koji dišu i da tako ne postupaju. 

Također, oni koji su izabrali prosipanje štetnih kemikalija u vodu ili zemlju naučili su da ove materije zagađuju tlo i vode na duže razdoblje te da mogu dospijeti u biljke, životinje a dalje kroz lanac ishrane do čovjeka. Stoga je i slogan kampanje baziran na staroj izreci 'Što baciš uz vodu naći ćeš niz vodu', u potpunosti potvrdio činjenicu da će POPs materije koje se ne odlože propisno u za to namijenjene kontejnere i pogone za reciklažu štetiti zdravlju ljudi i okolišu. 

"Ovaj događaj je super inicijativa i želio bih i podržao bih da ih ima više i da nisu jednodnevne inicijative, nego da se i građani samoinicijativno počnu ponašati odgovorno prema našoj okolini", izjavio je  posjetitelj događaja i sudionik u kvizu o POPs materijama Goran Pehar, navedeno je u priopćenju.