Komunalna poduzeća odvozit će krupni otpad svake zadnje subote u mjesecu

krupni otpad
krupni otpad

Građani i poduzeća mogu osobno odvesti i besplatno odložiti isključivo krupni ili građevinski otpad na gradsku deponiju građevinskog i krupnog otpada u Vrapčićima bb – preko puta  stare deponije  Uborak, svakim radnim danom od 07 do 14 sati.

U Obavijesti se dalje navodi da se na deponiju ne mogu odlagati druge vrste otpada (komunalni otpad, životinjski, opasni otpad, stare gume i sl.). Deponija je ograđena i pod  stalnim  nadzorom.

Poduzeća i građani mogu zatražiti uslugu iznajmljivanja kontejnera i odvoza građevinskog otpada od renoviranja stanova  na slijedeće brojeve telefona:

1.JP Komos   -  061 203 252 (kontakt osoba Mirsad Omanović)

2.JP Parkovi  -  063  314 362 (kontakt osoba Gordana Šarić)

Građani su dužni pridržavati se navedenog u protivnom, novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se građanin:

Ako oštećuje posude za otpad, ulijeva u njih tekućinu, baca žeravicu ili vrući pepeo, ostatke životinja,građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično(čl.123.,st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glanik Grada Mostara,br.06/05

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: papirnu ambalažu iz trgovačkih, ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata; otpad iz mesnica i trgovina mesom i mesnim prerađevinama; otpad iz zdravstvenih ustanova.

Iz Službe za komunalne poslove i okoliš Grada Mostara ističu kako navedeni poslovni subjekti trebaju sklopiti posebne sporazume s ovlaštenim operaterima koji zbrinjavaju navedene vrste otpada i odlagati ga odvojeno od komunalnog otpada u sklopu  svojih poslovnih prostora.

Novčanom kaznom od 1000 do 5000 KM kaznit će se poduzeće, druga pravna  ustanova, ili pravna osoba, a  kaznom  od 200 do 1000 KM odgovorna osoba u tim ustanovama, ukoliko ne postupaju sa otpadom na propisani način (čl. 81,82,83) u skladu sa čl.122. st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glasnik Grada  Mostara,br.0 6/05).