Natječaj za popunu radnog mjesta profesora njemačkog jezika i književnosti.

 Natječaj za popunu radnog mjesta profesora njemačkog jezika i književnosti.
Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Srednja ekonomska škola Livno
Ur.br: 14 /17.
Livno, 26. 1. 2017. god.

Na temelju članka 63, i 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 7/04 i 12/08) i članka 39. Statuta škole, a nakon dobivene Suglasnosti od strane Ministarstva znanosti,prosvjete, kulture i športa HBŽ broj. 06-01-34- 3014/16 od 24. siječnja 2017. god., Školski odbor Srednje ekonomske škole Livno je na sjednici održanoj 26. siječnja 2017. god. donijelo Odluku br. 13/17. o raspisivanju N A T J E Č A J A za popunu radnog mjesta
profesor njemačkoga jezika i književnosti: (1) jedan izvršitelj, puna norma, na određeno radno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2016./2017. godine.
Uvjeti:
Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 12/04 i 12/08) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi.(„Narodne novine HBŽ" broj:01/12).
Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:
- kraći životopis (kontakt broj i adresu),
- dokaz o stručnoj spremi,
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje iz županijskog zavoda za upošljavanje (ukoliko se kandidat nalazi na zavodu za upošljavanje),
- potvrda o radu u nastavi ili na drugim poslovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja,
- potvrda o položenom stručnom ispitu.
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.
Nepotpune ili neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo mjesto.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.
O terminima intervjua kandidati će biti naknadno informirani.
Prijave se šalju preporučeno poštom na adresu:
Srednja ekonomska škola Livno
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 80101 Livno (za Natječaj)
Zamjenik predsjednika Školskog odbora: Dražena Bandov