Održan sastanak u Tuzli: Traže se veća sredstava za lokalnu samoupravu

Održan sastanak u Tuzli: Traže se veća sredstava za lokalnu samoupravu

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održan sastanak na kojem su bili načelnici i gradonačelnici Tuzlanske županije i predstavnici saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH).

Tema sastanka bila je suradnja jedinica lokalne samouprave s  područja Tuzlanske županije sa Savezom općina i gradova FBiH, izrada Akcijskog plana SOGFBiH za 2020. godinu, te suradnja s federalnim organima i organima tuzlanske županije kada je riječ o konsultacijama u postupku donošenje zakonskih propisa.

Predstavnici SOGFBiH predstavili su Analizu pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH. Na sastanku se raspravljalo i o Prijedlogu saveza za povećanje udjela jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od indirektnih/neizravnih poreza s trenutnih 8,42 posto na 9,81 posto, te o povećanju koeficijenta za raspodjelu prihoda od poreza na dohodak.

Sudionici sastanka suglasni su da se pokrene odgovarajući postupak pred ustavnim sudom Federacije BiH u vezi sa zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ukoliko se ne uvaže prijedlozi i zahtjevi jedinica lokalne samouprave i SOGFBiH.

Posebna pozornost posvećena je Prednacrtu zakona o građevinskom zemljištu za koji je istaknuta kako je potrebno organizirati poseban sastanak zbog značaja tematike tretirane tim Zakonom.

Na sastanku je također razmatrana inicijativa Grada Tuzle za izmjenu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odluke Vlade Federacije BiH o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća s ciljem da se omogući financiranje vatrogasnih jedinica iz sredstava za zaštitu i spašavanje, te fleksibilnije korištenje namjenskih sredstava iz ovih izvora u skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave.