EKONOMIJA ŽZH među onima koji će dobiti najmanje novca od Vlade FBiH kao pomoć

EKONOMIJA ŽZH među onima koji će dobiti najmanje novca od Vlade FBiH kao pomoć
Vlada FBiH

Vlada FBiH danas se upoznala sa informacijom o raspodjeli sredstava iz proračuna Institucija Bosne i Hercegovine namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom covid-19.

Vlada FBiH je zadužila ministarstvo financija FBiH da Ministarstvu financija i trezora BiH dostavi instrukciju za uplatu sredstva iz Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna institucija BiH, namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom covid-19 entitetima i Distriktu Brčko BiH od 1. listopada 2020. godine.

Pedeset posto iznosa koji pripada Federaciji BiH treba uplatiti na depozitni račun FBiH. Drugu polovinu sredstava koja pripadaju Federaciji BiH treba uplatiti na depozitne račune deset županija u omjerima koji su utvrđeni točkom Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu ministarstvu financija FBiH s pozicije 'Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om'.

Od tog iznosa Unsko-sanskoj županiji pripada 11,95 posto, Posavskoj 3,8 posto, Tuzlanskoj 19,46 posto, Zeničko-dobojskoj 15,94 posto, Bosansko-podrinjskoj županiji 2,08 posto, Srednjobosanskoj 11,14 posto, Hercegovačko-neretvanskoj 9,71 posto, Zapadnohercegovačkoj 4,15 posto, Sarajevskoj 18,09 posto i Hercegbosanskoj pripada 3,68 posto.

Federalno i županijska ministarstva financija zadužena su da svatko svoj izvještaj o utrošku sredstava dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH najkasnije do 30.6.2021. godine, navedeno je iz Ureda za informiranje vlade FBiH.