SKB Mostar traži više djelatnika, evo koji su uvjeti

SKB Mostar traži više djelatnika, evo koji su uvjeti

Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavila je Javni natječaj za prijem u radni odnos:

1.Neodređeno radno vrijeme za radna mjesta:
1.1. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za neurokirurgiju – 1 izvršitelj
1.2. Administrativni djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
1.3. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti –1 izvršitelj

2.Određeno radno vrijeme u trajanju do 2 godine
u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom bolovanju i neplaćenom odsustvu
2.1. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 5 izvršitelja
2.2. Doktor medicine na Klinici za infektivne bolesti – 1 izvršitelj
2.3.Diplomirani pravnik u Uredu za unutarnju reviziju – 1 izvršitelj
2.4. Inženjer medicinske radiologije na Kliničkom Zavodu za radiologiju – 3 izvršitelja
2.5. Medicinska sestra/teh. na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje – 3 izvršitelja
2.6. Medicinska sestra/teh. na Odjelu za plućne bolesti i TBC – 3 izvršitelja
2.7. Medicinska sestra/teh. na Klinici za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 3 izvršitelja
2.8. Medicinska sestra/teh. na Klinici za neurokirurgiju – 2 izvršitelja
2.9. Medicinska sestra/teh. u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 2 izvršitelja
3.0. Medicinska sestra/teh. na Klinici za dječje bolesti – 1 izvršitelj
3.1. Medicinska sestra/teh. na Klinici za neurologiju – 2 izvršitelja
3.2. Medicinska sestra/teh. na Klinici za kirurgiju – 3 izvršitelja
3.3.Medicinska sestra/primalja na Klinici za ginekologiju i porodništvo – 2 izvršitelja
3.4.Recepcionar u RJ Centralne recepcije – 2 izvršitelja
3.5.Pomoćni djelatnik u Službi za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj
3.6.Peračica rublja u Službi za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja
3.7.Spremačica u Službi za tehničke djelatnosti – 3 izvršitelja
3.8. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti –1 izvršitelj
3.9. Radnik na mašini za ribanje i čišćenje na objektu Onkologija u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada u SKB Mostar. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar.

Opći uvjeti: – propisani Zakonom o radu FBIH

Posebni uvjeti:
Za radno mjesto pod točkom 2.1. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme

VSS ; završen Medicinski fakultet
Položen stručni ispit
Radno iskustvo na poslovima hitnih prijema
Licenca za samostalan rad
Kratak opis poslova

Obavlja sve poslove liječnika (preglede, prijem u bolnicu, sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima, nadzire stanja ležećih bolesnika, brine o nalazima urađenih pretraga, po potrebi prati bolesnike na dijagnostičke pretrage ili konzilijarne preglede, prati bolesnike pri transportu u druge zdravstvene institucije…) Za radno mjesto pod točkom 2.2. Doktor medicine na Klinici za infektivne bolesti
VSS ; završen Medicinski fakultet
Položen stručni ispit
Licenca za samostalan rad
Kratak opis poslova

Obavlja sve poslove liječnika (preglede, prijem u bolnicu, sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima, nadzire stanja ležećih bolesnika, brine o nalazima urađenih pretraga, po potrebi prati bolesnike na dijagnostičke pretrage ili konzilijarne preglede, prati bolesnike pri transportu u druge zdravstvene institucije…)
Za radno mjesto pod točkom 2.3. Diplomirani pravnik u Uredu za unutarnju reviziju

VSS ; završen pravni fakultet (300 ECTS bodova)
Radno iskustvo na poslovima unutarnje revizije (minimalno tri mjeseca)
Kratak opis poslova

Praćenje i proučavanje zakonske i druge regulative u oblasti unutarnje revizije
Obavljanje aktivnosti revizije sukladno godišnjem planu unutanje revizije
Priprema provođenja revizijskih procedura
Provođenje revizijskih procedura
Za radno mjesto pod točkom 1.1., te radna mjesta od točke 2.5. do točke 3.2.
Medicinska sestra/tehničar
– SSS ; završena srednja medicinska škola, opći smjer
– položen stručni ispit

Kratak opis poslova radnog mjesta

obavljanje poslova i radnih zadataka iz procesa osnovne i specijalne zdravstvene njege, nadzor nad održavanjem higijene (pranje, čišćenje, dezinfekcija bolesničkih prostorija i svih predmeta u prostorijama, održavanje osobne higijene bolesnika i bolesnikove okoline, prijam bolesnika i smještaj, sudjelovanje pri pregledu, medicinskim pretragama i zahvatima na bolesniku, sudjelovanje kod reanimacije
Za radno mjesto pod točkom 3.3. Medicinska sestra/primalja
– SSS ; završena srednja medicinska škola, smjer primaljstvo
– položen stručni ispit

Kratak opis poslova radnog mjesta

primjenjuje postupke i vještine iz područja zdravstvene njege, a vezano uz zdravstvenu njegu žena, trudnica, rodilja, babinjača i novorođenčadi, o tome vodi zdravstvenu dokumentaciju i odgovara za sve provedene postupke, sudjeluje u provođenju zdravstvene zaštite trudnice kao član tima, obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga, provodi njegu novorođenčeta, nedonoščeta i ugroženog novorođenčeta
Za radna mjesto pod točkom 2.4. Inženjer medicinske radiologije

VŠS, inženjer medicinske radiologije / završen prvi ciklus preddiplomskog sveučilišnog studija radiološke tehnologije (180 ECTS bodova)
Položen stručni ispit
Kratak opis poslova radnog mjesta

obavlja radiološka snimanja, asistira liječniku specijalisti pri obavljanju radioloških pregleda i zahvata, razvija snimke, vrši edukaciju mlađih inženjera, brine se o osobnoj zaštiti i zaštiti od ionizirajućeg zračenja
Za radno mjesto pod točkom 1.2. Administrativni djelatnik

SSS; završena gimnazija, ekonomska škola
Poznavanje rada na računalu
Kratak opis poslova radnog mjesta

Obnaša sve administrativno-tehničke poslove u službi. Vodi evidenciju o korištenju radnog vremena i evidenciju o planiranju i korištenju godišnjih odmora. Arhivira završene predmete i brinese o njihovom urednom odlaganju i čuvanju
Za radno mjesto pod točkom 3.4. Recepcionar

SSS; završena gimnazija, medicinska ili ekonomska škola
Kratak opis poslova radnih mjesta

Daje informacije bolesnicima i posjetiteljima o radnom vremenu pojedinih Klinika, Odjela i Odsjeka, pojedinih ambulanti i kabineta i ostale informacije prema Pravilniku o informiranju, provjerava da li pacijenti imaju urednu medicinsku dokumentaciju (zdravstvenu iskaznicu, osobnu iskaznicu, uputnicu itd.), obavlja poslove evidentiranja u urudžbenim knjigama pristiglu poštu, obavlja poslove upisa umrlih u prijavu o smrti, popunjava statistički listić o slučaju smrti, te sve podatke evidentira u protokol umrlih
Za radno mjesto pod točkom 3.5. Pomoćni djelatnik

Završena osnovna škola
Kratak opis poslova radnog mjesta

Obavlja jednostavnije poslove i pomaže kuharu u pripremanju i obradi sirovina i materijala za gotovljenje jela i napitaka, vrši tehničku pripremu sredstava za kuhanje i pečenje, radi na unošenju trebovanih sirovina i materijala, pere i čisti radni prostor, posuđe i ostala sredstva rada u kuhinji
Za radno mjesto pod točkom 3.6.Peračica rublja

Završena osnovna škola
Kratak opis poslova radnog mjesta
Obnaša poslove i pripreme za pranje, sušenje i peglanje rublja, posteljine i deka, vodi brigu o čistoći strojeva i radnog prostora, po potrebi obnaša i druge poslove i zadatke iz djelokruga svog rada
Za radno mjesto pod točkom 3.7. Spremačica

Završena osnovna škola
Kratak opis poslova radnog mjesta

higijensko održavanje (čišćenje i dezinficiranje) svih površina bolesničkih soba, radnih prostorija, nusprostorija i stubišta, transport gotovih jela i prljavog posuđa kontejnerom i drugim načinom unutar odjela, te raznog pribora i materijala po potrebi, sakupljanje prljavog posuđa, sakupljanje smeća i drugog otpadnog materijala i transport u kontejnere
Za radna mjesta pod točkama 1.3. i 3.8. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti

SSS
Vozački ispit B kategorije
3 mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (rad na mašinama autoklav, drobilica, rad sa opasnim tvarima)
Kratak opis poslova radnog mjesta

Svakodnevno spuštanje kanti sa infektivnim bolničkim otpadom, te pomoć pri vaganju
Prikupljanje dijela neinfektivnog otpada, donošenje do drobilice, drobljenje i pakiranje u vreće komunalnog otpada
Za radno mjesto pod točkom 3.9. Radnik na mašini za ribanje i čišćenje na objektu Onkologija u Službi za tehničke djelatnosti

KV radnik
3 mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Kratak opis poslova radnog mjesta

Strojno čišćenje podnih površina Klinike za onkologiju
Brine se o ispravnom radu stroja, te ga puni sukladno uputama proizvođača
Potrebna dokumentacija uz prijavu:

Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci
Uvjerenje iz matične knjige rođenih
Potvrda o prebivalištu (CIPS)
Potvrda o radnom iskustvu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma
Licenca za samostalan rad (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
Dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
Dokaz o poznavanju rada na računalu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
Ovjerenu presliku vozačke dozvole (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.
Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol SKB Mostar – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
SKB Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88000 Mostar (na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __ , NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.
Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.