Mostar: Problem otkupa stanova u privatnom vlasništvu

Pozivajući se na  Pravo na zabranu diskriminacije - član II/4 Ustava Bosne i Hercegovine i član 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama predlaže se brisanje postojećeg člana 47. Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo,(službene novine FBiH br.27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01) i zamjena novim koji glasi:

Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na otkup stanova u privatnom vlasništu,koji nisu nacionalizovani,a na kojima je stečeno stanarsko pravo.

Obrazloženje:

Ovom izmjenom zakona ispravlja se diskriminacija između nosilaca stanarskog prava u nacionalizovanim, nenacionalizovanim, drustvenim, privatnim, konfiskovanim stanovima, vakufima, legatima i zadužbinama koja je napravljena u postojećem tekstu zakona i dovode se u ravnopravan položaj svi nosioci stanarskih prava u FBiH.Izmjena zakona doprinosi i uspostavi jedinstvenog, pravičnog i nediskriminirajućeg zakonodavstva na nivou cijele BiH sto je od suštinske važnosti za sigurnost i povjerenje u pravni poredak.(RS i DBBiH nisu pravili razliku između nosilaca stanarskog prava,niti su predvidjeli bilo kakve izuzetke.)Izmjenom zakona se ispravlja neusklađenost postojećeg zakona sa Ustavom FBiH o čemu govori i presuda ustavnog suda broj U-28/06 donesena dana 16.05 2007g.Izmjenom zakona se otklanja povreda prava na jednakost građana pred zakonom (koja je utvrđena presudom ustavnog suda U-28/06)Izmjenom zakona proklamuje se obavezu poštivanja načela, sloboda i prava utvrđenih u članu II Ustava BiH koji se primjenjuju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.Izmjenom zakona ispunjava se  pozitivna obaveza Federacije da osigura primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima taksativno pobrojanim u Aneksu Ustava, u okviru kojeg su i dokumenti (Evropska konvencija, Međunarodni ugovor o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Međunarodni ugovor o građanskim i političkim pravima)Uz sve napred rečeno, potreba za usvajanjem ove izmjene zakona proizilazi i iz toga što je član 47. Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo samo deklarativne naravi i generira stanje pravne nesigurnosti i neizvjesnosti u oblasti koju je želio urediti.Ovom izmjenom neće biti nanesena nikakva šteta izvornim vlasnicima već će se dati doprinos pravičnijem i bržem rješavanju problema i olakšati pitanje načina njihovog obeštećenja,Njihov položaj biće jasniji i jednak svim Vlasnicima kojima je imovina oduzeta i koje treba pravično obeštetiti.

DISKRIMINACIJA - obrazloženje

A.Stanarsko pravo je bilo jedinstveno pravo za sve kategorije stanova, dakle i za one u društvenom vlasništvu, u privatnom vlasništvu ili nacionalizirane. Bosna i Hercegovina kao pravna sljednica SFRJ mora štititi sva prava stanara koja su stečena zakonito i u dobroj vjeri.

Građani nisu mogli birati koji će im stan biti dodjeljen, da li stan u društvenom vlasništvu, onaj u privatnom vlasništvu ili nacionaliziran stan, ali svi su morali plaćati doprinos.

U pravnom sistemu SFRJ i Zakonom o stambenim odnosima iz 1974. godine kategorija nosilaca stanarskog prava na stanu u društvenom vlasništvu je bila izjednačana sa nosiocima stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu.

Diskriminacija nosilaca stanarskih prava od strane Federacije Bosne i Hercegovine nastaje 1997. godine, donošenjem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i traje sve do danas.  Radi se o direktnoj zakonskoj diskriminaciji.

Članom 14. Evropske konvencije je propisano da diskriminacija postoji ako rezultira različitim tretmanom pojedinaca u sličnim ili istim pozicijama.

Članom 47. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo nosioci stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu ne mogu otkupljivati stanove, dok nosioci stanarskog prava na stanovima u društvenom vlasništvu,vakufima,legatima i zadbinama to mogu.

 Dakle, ovim zakonom nosioci stanarskih prava različito su tretirani.

B.Diskriminacija nosilaca stanarskih prava na stanovima u privatnom vlasništvu postoji i u odnosu na državni nivo:

    1. U Republici Srpskoj je dozvoljen otkup stanova svim nosiocima stanarskog prava- dakle i onim na stanovima u privatnom vlasništvu, po Zakonu o privatizaciji državnih stanova (Sl. glasnik RS broj 11/00).

    2. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Brčko Distriktu dozvoljava se otkup stanova i u privatnom vlasništvu.

Opisana višestruka diskriminacija traje kontinuirano već dugi niz godina. Nosioci stanarskih prava na stanovima u privatnom vlasništvu žive poniženi i u neizvjesnosti.

Skrećemo pažnju da ukoliko se ne izjednače prava nosilaca stanarskih prava u FBiH tim činom se oduzima građansko pravo na JEDNAKOST pred Zakonom i Ustavom,za par stotina porodica ovog entiteta.