Federalni zavod za agropedologiju: Mulj u Mostaru nije steriliziran, a što ga kao takvog, isključuje iz upotrebe u poljoprivredi

Federalni zavod za agropedologiju: Mulj u Mostaru nije steriliziran, a što ga kao takvog, isključuje iz upotrebe u poljoprivredi

Na službenoj stranici Zavoda za agropedologiju izdano je službeno priopćenje o kronologiji provedenih analizama mulja s Prečistača.

KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA

1. Početna ispitivanja mulja

Dana 18.02.2019. godine Federalni zavod za agropedologiju je od strane „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar zaprimio zahtjev za izradu ponude za analizu mulja sa postrojanja otpadnih voda u Mostaru. Traženo je da se sa ciljem pronalaženja adekvatnog deponiranja mulja izvrši analiza otpadnog mulja na teške metale i ostale polutante kako bi se odredila toksičnost otpadnog mulja. U dopisu je „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar zahtjevao dolazak na postrojenje, uzimanje uzoraka za potrebe analize mulja.

Federalni zavod za agropedologiju je izradio Ponudu za hemijsku analizu parametara dehidriranog mulja sa Postrojenja otpadnih voda u Mostaru i dostavio „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar, a u skladu sa članom 25. stav 3 i 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. novine Federacije BiH“ broj 52/09) i Pravilnikom o utvrdjivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja („Sl. novine Federacije BiH“, broj 72/09). Ista je 20.02.2019. godine prihvaćena od strane „JP Vodovod“- Mostar, te je izvršena uplata sredstava.

27.02.2019. Stručnjaci Federalnog zavoda za agropedologiju su izašlii na teren i u prisustvu predstavnika „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar, a prema propisanoj metodologiji, uzeli uzorke mulja sa predmetne lokacije.

U Federalnom zavodu za agropedologiju izvršena je analiza i sačinjen je Izvještaj u kojem su obradjeni podaci dobijenih analiza i to: – određena je pH vrijednost u H2O i KCl-u koja ukazuje da je ovaj mulj blago alkalne reakcije; – utvrdjen je sadržaj teških metala (Cu,Pb,Zn,Co,Cd,Cr,Ni,Hg i AS) koji ne prelazi granične vrijednosti; – utvrdjen je sadržaj organskih polutanata, sadržaj PAH-ova, sadržaj TPH (teške i lake frakcije) kao i ukupni oblik PCB-a i HCH spojeva koji su iznad referetnih vrijednosti. – sadržaj DDT/DDD/DDE nije detektiran.

Pored povećanih vrijednosti naprijed navedenih spojeva, došli smo do spoznaje da predmetni mulj nije sterilisan, a što ga kao takvog, isključuje iz upotrebe u poljoprivredi.

Izvještaj je dostavljen „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar 13.03.2019. godine.

2. Zahtjevi i rješenja za pristup informacijama o provedenim istraživanjima

30.05.2019. godine Pismenim zahtjevom za pristup informacijama obratio se Bljesak.info, a na osnovu kojeg je u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama doneseno Rješenje broj: 05-49-614-2/19. U potpunosti je udovoljeno zahtjevu i dostavljene su tražene informacije.

Istog dana zaprimljen je Zahtjev za dostavu podataka od strane Institucija Obdusmena za zaštitu potrošača BiH, te je i njima na osnovu Rješenja broj: 05-49615-2/19, dostavljeno traženo.

03.06.2019. godine zahtjevom za pristup informacijama obratio se i ERO.TEL – novinar Marko Karčić, te je istog dana poslan odgovor.

03.06.2019. godine zaprimljen je zahtjev MUP-a, Uprava policije HNŽ kantona, u kojem se traže podaci i ovjerene kopije dokumentacije-isti su dostavljeni.

3. Istraživanja po novom zahtjevu „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar
Dana 24.06.2019. godine zaprimljen je novi Zahtjev od „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar za ponovnu analizu mulja i upit kojim se od nas traži da odgovorimo jesmo li u mogućnosti uraditi analizu mulja na sadržaj „ piralena“, a što im je naloženo od strane Federalna uprave za inspekcijske poslove.

25.06.2019. godine dostavljena je Informacija „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar, u kojoj ih obavještavamo da možemo raditi one analize koje smo radili i u prethodnom postupku. Ujedno ih obavještavamo da nismo u mogućnosti raditi analize mulja na sadržaj piralena, iz razloga što nemamo uvedenu metodu i za što nismo akreditirani.

01.07.2019. godine „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar, dostavlja Narudžbenicu za ponovnu analizu mulja, na osnovu koje Federalni zavod za agropedologiju dostavlja Ponudu. Stručnjaci Federalnog zavoda za agropedologiju izlaze na teren dana 02.07.2019. godine i u prisustvu predstavnika „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar, uzimaju uzorke mulja.

4. Nalog Vlade Federacije BiH na postupanje
08.07.2019. godine iz Ureda Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, upućen nam je dopis br. 01-23-444-2/19 od 02.07.2019. godine, radi postupanja u skladu sa nadležnostima Federalnog zavoda za agropedologiju, odnosno Zahtjev za provodjenje hemijske analize parametara mulja sa Postrojenja voda u Mostaru na prisustvo „piralena“, a koji je Premijeru Vlade Federacije BiH upućen od strane „Generalservisa“ d.o.o. Sarajevo, aktom broj, 01-GEN-22/19 od 27.06.2019. godine.

Po istom pitanju dopisom nam se obratilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva, sa prilogom istog dopisa od Generalservisa d.o.o. Sarajevo.

U skladu sa traženim, dana 12.07.2019. godine, dostavili smo Informaciju na navedene adrese i to: Vlada Federacije BiH n/r Premijera; Federalno ministarstvo okoliša i turizma, n/r Ministra; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, n/r Ministra; Federalno ministarstvo zdravstva n/r Ministra; Fedealnom ministarstvu prostornog uredjenja, n/r Ministra. Ista Informacija je dostavljena i Generalservisu d.o.o. Sarajevo.

Postupajući po Zahtjevu Vlade Federacije BiH, 09. jula 2019. godine, Federalni zavod za agropedologiju, a zbog činjenice da nismo u mogućnosti provesti istraživanja o „piralenu“ jer nemamo uvedenu metodu i da za to nismo akreditirani, upućujemo dopis CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb da nam dostave Ponudu za ispitivanje sadržaja piralena u mulju iz postrojenja za preradu otpadnih voda u Mostaru. Na osnovu pribavljenih informacija saznali smo da je pomenuta laboratorija akreditovna za ispitivanje piralena u mulju otpadnih voda. 10.jula 2019. godine Federalni zavod za agropedologiju dobio je Ponudu od CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb za ispitivanje PCB-a uz napomenu da je nemoguće utvrditi sadržaj ukupnog piralena, odnosno svih PCB-a od kojih se sastoji ulje koje se upotrebljavalo za transformatore, a koje se zove piralen. Ujedno su nam napomenuli da je moguće ispitati indikatorske PCB kojih na nivou EU ima definisano 6 (28,52,101,138,153,180).

Federalni zavod za agropedologiju je prihvatio ovu Ponudu, kako bi kroz provedena istraživanja provjerili validnost naših metoda. Za uslugu je trebalo platiti 181 EUR.12. jula 2019. godine od strane CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb, obaviješteni smo da je ista angažovana i od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ispitivanje mulja i vode nakon prečišćavanja iz postrojenja u Mostaru, te nam zbog toga umanjuju troškove na 120 EUR-a. Ovo smo smatrali korektnim potezom i prihvaćeno je od strane Federalnog zavoda za agropedologiju.

5. Nastavak započetih Istraživanja
U skladu sa dogovorenim dana 15.07.2019. godine na teren izlaze stručnjaci CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb i Federalnog zavoda za agropedologiju u prisustvu predstavnika Federalnog ministarstva za okoliš, Federalne inspekcije i JP Vodovoda. Tom prilikom stručnjaci CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb, uzimaju prosječne uzorke mulja (sa desne i sa lijeve stane deponije) i iste dijele na dva jednaka dijela od kojih jedne uzorke zadržava Croatiakontrola d.o.o. a druge preuzima Federalni zavod za agropedologiju.

24.07.2019. godine dostavljen je Izvještaj hemijske analize istraženog mulja sa Postrojenja otpadnih voda „JP Vodovod“ d.o.o. Mostar.

30.07.2019. godine CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb dostavlja nezvanične rezultate analize mulja u kojima, u skladu sa propisanim procedurama medjunarodnih standarda, rezultati nisu obilježeni zvjedzdicama, zbog čega smo odmah reagovali i upozorili na navedene propuste. Ovo je izazvalo sumnju u validnost akreditacije CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb za ispitivanje mulja, zato što istu nismo mogli pronaći u njihovom SKOUP-u.

6. Izvještaj za Vladu Federacije BiH

Imajući u vidu aktuelnost ove situacije odlučili smo da više ne čekamo rezultate CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb te smo 08.08.2019. godine uputili Vladi Federacije BiH Izvještaj sa rezultatima ispitivanja, a koja smo mi obavili, na usvajanje.

Smatrali smo da je naša obveza da ukažemo na propuste, te smo u Izvještaju Vladi Federacije Bosne i Hercegovine naveli da navedena laboratorija nije akreditirana za navedenu analizu mulja.

15.08.2019. godine obaviješteni smo od Sekretara Vlade Federacije BiH, da se naš izvještaj – nalazi na pregledu pristiglih materijala – nekompletni materijal na portalu Vlade Federacije BiH, te je potrebno da Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH u skladu sa Zaključkom V.broj 2159/2016. od 16.12.2016. godine, dostavimo mišljenje, odnosno stav Federalnog ministarstva finansija koje se Prijedlogom Zaključka zadužuje za postupanje.

U skladu s dobijenim obavještenjem 16.8.2019. godine, obraćamo se Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa molbom za davanje mišljenja na prijedlog zaključka u kome se daju ovlasti Federalnom zavodu za agropedologiju da vrši sve analize za zaštitu okoliša, a za što smo i dobili pozitivno mišljenje – saglasnost.

Uputili smo zahtjev i Federalnom ministarstvu financija, sa molbom za davanje mišljenja na prijedlog Zaključka, za tražena sredstva u iznosu od 350.000,00 KM, koja su planirana za opremanje, osposobljavanje i akreditaciju Federalnog zavoda za agropedologiju.

Federalno ministarstvo finansija nam dostavlja Mišljenje u kom u okviru svoje nadležnosti, može dati saglasnost na Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Izvještaj o rezulatima analize mulja sa Postrojenja otpadnih voda u Mostaru uz uslov da se u tački 4. prethodnog Zaključka umjesto iznosa 350.000,00 KM navede da će se potrebna sredstva planirati shodno mogućnostima u Budžetu Federacije BiH.

Nakon dobivenih mišljenja i saglasnosti, postupili smo u skladu sa istim i korigovali smo raniji Prijedlog Zaključka.

06.09.2019. godine Vladi FBiH, putem Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, dostavljamo Izvještaj o rezultatima analize uzoraka dehidriranog mulja sa Postrojenja otpadnih voda Mostar, kao i Prijedlog Zaključka koji je uskladjen sa mišljenjima Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva finansija.

Vlada Federacije BiH je na 193. sjednici održanoj 03.10.2019. godine razmatrala Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o analizi dehidriranog mulja sa postrojenja otpadnih voda u Mostaru.

Nakon provedene rasprave Vlada Federacije BiH nije prihvatila Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o aktivnostima i rezultatima vezanim za analizu mulja s postrojenja otpadnih voda u Mostaru.

Direktoru Zavoda Esadu Bukalo je naloženo da se obrati Parlamentu Federacije BiH i izda saopćenje za javnost, kako bi pojasnio da Zavod nije radio mjerenje prisustva piralena, kao i sve ostale propuste koji su pratili ove aktivnosti.

NAPOMENA

22.08.209. godine laboratorija CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb nam konačno dostavlja orginalne zvanične izvještaje u kojima je naglašen znak akreditacije i istovremeno nam se izvinjavaju na tehničkoj grešci, odnosno propustu u ranijem izvještaju u kojem su zaboravili staviti ove oznake, pa ispada da metoda PCB-a nije akreditirana.

Sa žaljenjem konstatujemo, da smo opterećeni svim ovim dešavanjima ishitreno i donekle neprofesionalno reagovali, sa informacijom koju smo upitili Vladi Federacije BiH, te se ovom prilikom javno izvinjavamo CROATIAKONTROLA d.o.o. Zagreb, što je došlo do ovog nesporazuma uz napomenu da su oni načinili propust, koji je doveo do ovog nesporazuma, a za što su nam se i oni sami izvinuli.

Ujedno napominjemo da je po srijedi nesporazum i da nije svaćena naša namjera da se kao najstarija i najopremljenija samostalna stručna institucija u BiH pa tako i u Federaciji BiH mjerodavno uključimo u okolinsku problematiku, a koje će sigurno biti još više.

Naša namjera je bila, da se kroz ovo ovlaštenje (kao privremena mjera) dok se ne iznađu druga sistemska rješenja, Federalni zavod uključi u iznalaženje adekvatnih prelaznih a zašto ne i trajnih rješenja. Naime namjera nam je bila da nam se omogući uspostavljanje sistema monitoringa na svim zemljištima (urbano, građevinsko, industrijsko, šumsko i ostalo) a ne samo na poljoprivrednom za što smo mi direktno nadležni, jer nam je i to jedna od obaveza u pridruživanju BiH ka EU.

Osim toga smatramo da je problem deponiranja otpada u našim uslovima sve više izražen iz razloga što sanitarne deponije u Federacij BiH kao što je Uborak-Mostar, Smiljevići u Sarajevu pa i neke druge, u ovoj situaciji ne daju adekvatna rješenja. Problem je u tome što su one u zoni individualne stambene gradnje i što nije lako niti jednostavno staviti pod kontrolu procese razlaganja i humifikacije organske materije te hlapljenja i isparavanja štetnog otpada usljed uticaja atmosferilija, a što kao nus pojavu imaju smrad, gušenje te razne vidove oboljenja okolnog stanovništva.

U našim nastojanjima da pomognemo imamo namjeru izraditi kartu pogodnosti zemljišta za definiranje lokacija pogodnih za gradnju deponija na osnovu opštih, hemijskih i fizičkih svojstava tla, reljefskih oblika i formi terena, pejzaža i krajobraza. Ovom kartom bi se izvršila semaforizacija zemljišnog prostora na 3 kategorije kao što su: Nepogodno (crvena zona), umjereno (žuta zona) i pogodno (zelena zona) i to isključivo na egzaktnim ispitivanjima uz upotrebu GIS tehnologija.

Uzimajući u obzir činjenice da je sve veći problem zaštite okoliša, kako u svijetu tako i na teritoriji Federacije BiH, te nepostojanja ustanove koja vrši analize u vezi zaštite zemljišta koja obuhvataju okolinski aspekt, smatramo opravdanim da je u općedruštvenom interesu, odnosno interesu institucija (Vlade) Federacije BiH, tako i javnom interesu svih gradjana Federacije BiH, da se Federalni zavod za agropedologiju ovlasti za vršenje svih analiza iz aspekta okoliša i da se adekvatno opremi i osposobi u izvršavanju tih obaveza, navodi se u priopćenju.