DEMANT HP MOSTAR "Sindikat je iznio netočne i zlonamjerno interpretirane navode"

Hrvatska pošta Mostar

Nakon što je Nezavisni sindikat HP Mostar danas izdao priopćenje u kojem je prozvao Upravu, priopćenjem su se oglasili i iz HP Mostar.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"U cilju objektivnog informiranja javnosti želimo demantirati netočne i zlonamjerno interpretirane navode koje je NSDHP objavio u svome priopćenju za javnost.

Društvo je za troškove reklama i sponzorstva u 2024. godini predvidjelo 1,3 % od ukupnih troškova poslovanja (nominalno 458.000 KM), međutim za prvih 5 mjeseci 2024. realizirano je 79.000 KM, te udio troškova za ovu namjenu je u skladu s poslovnom logikom.

Nadalje, citiramo kako se zgrada GPLS-a opisuje kao „debelo nedovršeni kapitalni projekt“, a dana 31.05.2024. godine Društvo je za GPLS ishodovalo uporabnu dozvolu, što se može i provjeriti u Gradskoj upravi Grada Mostara u Odjelu za urbanizam. Troškovi gradnje objekta su cca. 8 mil. KM, a ne „ preko 10 milijuna“ kako se navodi proizvoljno u priopćenju NSDHP.

Nisu točni navodi „da se desetak službenih vozila (limuzina) svakodnevno koristi u privatne svrhe“, isto je definirano internim aktima. Smatramo neprimjerenim od strane NSDHP komentiranje poslovnih odluka, imajući u vidi da nisu stručno kompetentni niti raspolažu sa informacijama o stvarnom stanju na tržištu, a na temelju čega je Uprava Društva pokrenula aktivnosti vezane za najam vozila za prijevoz pošiljaka na pojedinim linijama.

Na temelju izvršenih cjelokupnih analiza (financijskih i tehnoloških) i usporedbe uvođenja vanjske usluge noćnog prijevoza na relacijama između poštanskih centara s postojećim načinom organizacije rada, došli smo do zaključka da je najam vanjske usluge transporta optimalniji i fleksibilniji s aspekta angažmana potrebnih kapaciteta u pojedinim fazama „vršnog opterećenja“ za Društvo. Ideja je bila kreirati kvalitetan transportni proces, koji može u svakom trenutku odgovoriti povećanom rastu prometa brze pošte, korištenju mehanizacije u radu, a sve kako bi se uvjeti rada olakšali i procesi ubrzali.

Jedan od transportnih kanala koji smo također analizirali je i željeznica, te mogućnost korištenja iste za vanjski transport pošiljaka, a koje javni poštanski operatori često koriste, ukoliko mogućnosti to dozvoljavaju. Nažalost, još uvijek noćni transport željeznicom nije u mogućnosti odgovoriti našim potrebama, ali svakako pratimo sve promjene te ukoliko se ukaže prilika za tim, planiramo je koristiti.

Uprava Društva je u proteklom periodu, u skladu s financijskim mogućnostima povećavala plaće radnicima Društva, kroz povećanje satnice (u 2023. godini 7% povećanje satnice svim radnicima, te nakon tog povećanje koeficijenta od 5% svim radnicima koji rade na radnim mjestima sa SSS), kao i povećanje koeficijenata za druga radna mjesta, prvenstveno onih sa najnižim koeficijentima. Također je u protekloj 2023. godini svim radnicima Društva isplaćen regres za godišnji odmor, kao i dodatna primanja u vidu naknada za vjerske blagdane, Svjetski Dan pošte, te je u dva navrata isplaćena naknada od strane poslodavca, sukladno Uredbi Vlade FBiH, imajući u vidu socijalno-ekonomsku situaciju i kretanje inflacije.

Naprijed navedena primanja iznosila su u sumi 1.400,00 KM dodatnog prihoda za svakog radnika Društva kroz 2023. godinu. Vrijedi istaknuti da Društvo svojim radnicima isplaćuje i druge vidove dodatnih primanja, kao što su naknada povodom rođenja djeteta, pomoć u slučaju teže bolesti ili smrtnog slučaja radnika, smrtnog slučaja u obitelji radnika ili odlaska u mirovinu i dr., a sve sukladno GKU.

U 2024. godini Društvo je radnicima do sada isplatilo Uskrsnicu 100 KM, regres 657,50 KM i pomoć od 200 KM sukladno Uredbi Vlade FBiH.

U pripremi je novi Pravilnik o radu kojim se planira povećanje satnice za 5% za sve radnike Društva, kao i povećanje naknada za rad noću (sa 45% na 55%), prekovremeni rad (sa 45% na 50%) i rad na dane tjednog odmora (sa 25% na 30%), kao i povećanje koeficijenta za određena radna mjesta u iznosu od 5%, primarno za radnike sa višom školskom spremom, zaposlene u tehnološkim procesima (poštanski uredi, sortirnice i izmjenična pošta).

Smatramo da prednji navodi jasno svjedoče o stalnim naporima Uprave Društva da se kontinuirano poboljšava materijalni status radnika, a istovremeno se i ulaže u poštansko-logističku infrastrukturu. Taj trend će se nastaviti i u narednom periodu, što je prvenstveno rezultat uspješnog poslovanja Društva, a za što zaslugu svakako imaju i svi naši radnici", navode iz HP Mostar u svom priopćenju.