Stru­ja ubi­la Go­ra­na Jo­va­no­vi­ća i nje­go­vog oca Sla­vo­lju­ba

Stru­ja ubi­la Go­ra­na Jo­va­no­vi­ća i nje­go­vog oca Sla­vo­lju­ba
Maj­ka i su­pru­ga u šo­ku

Go­ran Jo­va­no­vić je po po­vrat­ku s po­sla ušao u ku­pa­ti­lo ko­je se na­la­zi­lo na prvom spra­tu ku­će s na­mje­rom da se is­tu­ši­ra. U tom trenutku je boj­ler u pri­ze­mlju ku­će bio upa­ljen. Sa­mo što je ušao u ka­du i po­čeo sa tu­ši­ra­njem Go­ra­na Jo­va­no­vi­ća je uda­ri­la stru­ja. U tom trenutku ispus­tio je je­ziv krik, što je čuo nje­gov otac Sla­vo­ljub ko­ji se na­la­zio u pri­ze­mlju ku­će. Po­trčao je na gor­nji sprat i s ob­zi­rom da su vra­ta ku­pa­ti­la bi­la za­klju­ča­na on ih je pro­va­lio. Ka­da je vi­dio svog si­na da ka­ko le­ži u ka­di, Sla­vo­ljub Jo­va­no­vić mu je po­ku­šao po­mo­ći. U mo­men­tu ka­da je uhva­tio za tuš ba­te­ri­ju ko­ji je Go­ran i da­lje čvrsto držao u ru­ci i nje­ga je stre­sla stru­ja te ga ba­ci­la čak do vra­ta ku­pa­ti­la.

Obo­ji­ca su od ja­či­ne struj­nog uda­ra os­ta­li mrtvi na li­cu mjes­ta.

Ne­što ka­sni­je, u ku­ću je do­šao i djed ko­ji je ušao u ku­pa­ti­lo u pri­ze­mlju ku­će. On je is­klju­čio boj­ler i na­vo­dno je izla­ze­ći iz ku­će, ne slu­te­ći da mu sin i unuk le­že mrtvi na spra­tu, ga­la­mio što boj­ler ni­je is­klju­čen jer smrdi stru­ja.

- Ne­ko­li­ko sa­ti ka­sni­je be­ži­vo­tna ti­je­la svo­ga su­pru­ga i si­na je u ku­ći pro­na­šla Dra­gi­ca Jo­va­no­vić. Šok ko­ji je pri­li­kom po­gle­da na be­ži­vo­tna ti­je­la svo­jih naj­mi­li­jih do­ži­vje­la bio je ogro­man - ka­za­la je za «San» Go­spa Ar­se­no­vić, glasnogovornik Cen­tra ja­vne sigurnosti Ba­nja Lu­ka.

Na­laz ob­du­kci­je

Na svu sre­ću boj­ler je već ta­da bio is­klju­čen u su­pro­tnom i ona je mo­gla nas­tra­da­ti. Ona je ta­da os­ta­la sa­mo to­li­ko pri­bra­na da po­zo­ve svo­ga dru­gog si­na Slo­bo­da­na.

Na li­ce mjes­ta odmah je do­šla po­li­ci­ja kao i lo­kal­ni mrtvo­zor­nik ko­ji su oba­vi­li uvi­đaj ko­ji je tra­jao i tijekom ju­če­raš­njeg da­na, a ko­jim je ru­ko­vo­di­la de­žur­ni tužitelj Okru­žnog tužiteljstva u Ba­njoj Lu­ci Ta­nja Mrđa. Ti­je­la pre­mi­nu­lih su pre­ve­ze­na na No­vo gro­blje u Ba­nju Lu­ku gdje je tijekom ju­če­raš­njeg da­na obav­lje­na ob­du­kci­ja.

- Na­laz je po­ka­zao da je struj­ni udar uzrok smrti Jo­va­no­vi­ća kao i da je naj­pri­je po­gi­nuo Go­ran, a po­tom Sla­vo­ljub Jo­va­no­vić - pot­vrdio je za «San» Že­ljko Ka­ran, ba­nja­lu­čki glasnogovornik ko­ji je oba­vio ob­du­kci­ju. Ina­če, Jo­va­no­vi­ći su bi­li sto­la­ri i vla­sni­ci po­gre­bnog druš­tva. Tog ko­bnog da­na ra­di­li su u Ba­njoj Lu­ci i ku­ći su se vra­ti­li oko 18 sa­ti.

E. Fa­zlić /san.ba