Županije gomilale gubitak, trošili bez kontrole

... a nije bilo ni adekvatne kontrole u trošenju novca za reprezentaciju, gorivo i mobilne telefone. Ovo su osnovne zamjerke federalnih revizora, koji su negativno ocijenili prošlogodišnje poslovanje ove dvije županije, koja su, pri tome, netočno prikazala finansijski rezultat, pišu nezavisne.com.

Budžet Posavske županije nakon rebalansa prošle godine iznosio je 30,6 miliona KM, a deficit na kraju godine pogrešno je prikazan i veći je od objavljenog za oko 315.800 KM, tako da je stvarno iznosio blizu 1,3 miliona KM. Objavljeni akumulirani deficit bio je oko 2,2 miliona KM.

Budžet Zapadnohercegovačke županije nakon rebalansa iznosio je 67,9 miliona KM, a stvarni deficit iznosio je oko 8,1 milion KM, dok su ukupne obaveze, koje su mahom stigle na naplatu, bile 56,4 miliona KM. Akumulirani deficit iznosio je 40,1 milion KM, a ne 35,1 milion KM, koliko je prikazan.

"Deficit objavljen u iznosu 3,6 miliona KM nije točan jer je revizijom utvrđeno da je manje iskazan za 4,5 miliona KM. Zbog netočnog iskazivanja financijskog rezultata za 2012. godinu, a samim tim i akumuliranog deficita, kao i precijenjenih izvora sredstava za 8,3 miliona KM, imalo je za posljedicu da stvarni akumulirani deficit, revizijom utvrđen, iznosi 40,1 milion i premašuje izvore sredstava za 14,2 miliona", stoji u izvješću. Budžetski korisnici obe županije stvarali su veće obaveze nego što su im odobrena sredstva budžetom, a novac je otišao mahom za plate.

Revizori su naglasili da u Posavskoj županiji nisu poštovani propisi prilikom trošenja javnog novca za reprezentaciju, prevoz i gorivo. Za reprezentaciju je utrošeno oko 154.800 KM, u velikoj mjeri za plaćanje računa za ugostiteljske usluge bez priloženog fiskalnog računa. Za prevoz i gorivo potrošeno je oko 294.600 KM, a revizori su zamjerili da nije osigurano da auta koriste samo u službene svrhe.

Na plate, naknade i troškove zaposlenih potrošeno je 788.000 KM više nego u 2011. godini jer je povećan broj skupštinskih zastupnika koji su profesionalizirali svoj rad kao i broj zaposlenih u srednjoj školi u Orašju.

Kada je u pitanju rad komisija, utvrđeno je da nema izvješća o radu koji bi mogli potvrditi da je izvršen posao za koji je primljena naknada, dok su ugovori o djelu sklapani u nekim slučajevima nakon obavljenog posla i bez izvješća o radu.

Posavskoj županiji je zamjereno i što nisu bili jasni kriteriji na osnovu kojih je podijeljeno oko 875.200 KM transfera za neprofitne organizacije, udruženja građana, sport i kulturu, te nižim nivoima vlasti niti je proveden potpuni nadzor nad potrošnjom ovog novca. Ni tekuća rezerva od oko 385.300 KM nije korištena za hitne i nepredviđene namjene.

Iste zamjerke imali su i za ZHŽ, čija je tekuća rezerva od oko 845.300 KM realizovana bez kriterija. Uz to ova županija nije raspolagala novcem u skladu sa propisima pa nije uplaćen doprinos pri isplati neto plata, nisu kontrolirani troškovi mobilnih telefona i uporaba službenih vozila.

Za mobilne telefone potrošeno je 82.400 KM, a za reprezentaciju 172.200 KM, gdje su u pojedinim slučajevima nabavljani i pokloni za koje nije naveden povod. Na plate, doprinose i naknade troškova zaposlenih u ZHŽ potrošeno je oko 50 miliona KM.

Marijan Oršolić, premijer Posavske županije, kazao je da je Zakon o pripadnosti javnih prihoda problem za ovu županiju i razlog deficita, a da ostale primjedbe revizora "više-manje ne stoje".

Izjavu Zdenka Ćosića, premijera ZHŽ, nismo dobili jer je jučer bila sjednica Vlade.

Predsjedniku suda najveća plata

Najveću platu u Posavskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji ima predsjednik županijskog suda i iznosi 3.477 KM, odnosno 3.884 KM, a najniža plata je 406 KM, odnosno 529 u ZHŽ.

Premijer Posavske županije bez minulog rada prima 2.104 KM, predsjednik Skupštine 1.954 KM, ministar 1.773 KM i zastupnik 913 KM.

Premijer ZHŽ bez minulog rada prima 2.512 KM neto, predsjednik Skupštine 1.932 KM, ministar 2.303 KM i zastupnik 1.449 KM.