Prenosivost brojeva između operatera: Čeka se na HT Mostar

Svi telekom operateri bili su dužni ispuniti uvjete pripreme kako bi usluga prenosivost brojeva bila realiziarna. Za one operatere koji to nisu ispunili, Regulatorna agencija za komunikacije BiH izricala je novčane kazne.

U okvi­ru obave­za ko­je se odno­se na im­ple­men­ta­ci­ju uslu­ge pre­no­si­vos­ti te­le­fon­skih bro­je­va u te­le­fon­skoj mre­ži BiH, Regulatorna agencija za komunikacije je spro­ve­la pos­tu­pak izbo­ra firme ko­ja će vrši­ti uslu­ge Upra­vi­te­lja cen­tral­ne admi­nis­tra­ti­vne ba­ze po­da­ta­ka pre­ne­se­nih bro­je­va. Iza­bra­na je komapanija iz Sarajeva ko­joj je 1. lipnja 2010. go­di­ne do­di­je­lje­na Do­zvo­la za pru­ža­nje uslu­ge Upra­vi­te­lja cen­tral­ne admi­nis­tra­ti­vne ba­ze po­da­ta­ka pre­ne­se­nih bro­je­va.

Prvobitno je 15. travnja određen kao kraj­nji rok za pri­mje­nu uslu­ge pre­no­si­vos­ti bro­je­va u fik­snoj te­le­fo­ni­ji no rok nije ispoštovan. Regulatorna agencija za komunikacije BiH je, zbog neispunjavanja obveza, izrekla novačnu kaznu kompaniji HT Mostar u visini od 25.000 KM.

RTVSLON podsjeća, Regulatorna agencija za komunikacije BiH imala je zadatak da osigura regulatorni okvir za uslugu prenosivosti broja kako bi korisnici uz zadržavanje postojećeg broja mogli izabrati usluge operatera koji im najviše odgovara i kada je u pitanju fiksna i mobilna telefonija. Početkom godine i svakom telekom operateru su po istom osnovu, neispunjavanja obveza, izrečene kazne od po 10.000 KM. Novi rok je 1. kolovoz 2011. godine.

Do isteka predviđenog roka, iz Regulatorne agencije za komunikacije nadaju se da će i posljednji operater HT Mostar, ispuniti tražene uvjete. Kako je kazala Odobašić, ova usluga ne može biti primjenjivana sve dok sva tri operatera ne ispune uvjete.