Vlada FBiH smanjuje broj uposlenika u javnim institucijama za 150

vlada fbih
vlada fbih
S tim u vezi, zadužila je sve budžetske korisnike da svoje budžetske zahtjeve za 2017. godinu revidiraju u skladu sa informacijom u dijelu koji se odnosi na plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i ostale doprinose, te revidirane zahtjeve dostave Federalnom ministarstvu financije.

Ovo ministarstvo će, prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, poduzeti aktivnosti za umanjenje broja zaposlenika u skladu sa analizom. Informacija je urađena na osnovu detaljne analize broja planiranog u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu i stvarnog broja zaposlenika, te vodeći računa o realnim potrebama u skladu sa opsegom posla unutar budžetskih korisnika.

U skladu sa analizama, broj zaposlenika bi trebao biti reduciran za 150 u odnosu na broj planiran u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu. To bi, u konačnici, rezultiralo uštedom od oko deset milijuna na pozicijama plaća i naknada troškova zaposlenih, doprinosa poslodavca i ostalih doprinosa. Vlada Federacije BiH je Reformskom agendom i Pismom namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu, kao jednu od ključnih strukturalnih reformi navela smanjenje javne potrošnje, a između ostalog i ograničenje izdvajanja za plaće i naknade troškova zaposlenih.

Ograničenje rasta izdvajanja za plaće i naknade troškova zaposlenih Vlada Federacije BiH je u velikoj mjeri provela kroz uvođenje moratorija na zapošljavanje u federalnim organima uprave, odnosno federalnim budžetskim korisnicima, što je u prethodnom periodu rezultiralo višemilionskim uštedama.

Vlada je danas, također, do 31. prosinca 2016. godine produžila moratorij na novo zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika. Ovo se odnosi na federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe.