VIJEĆE MINISTARA Što donosi novi zakon o carinskim prekršajima?

VIJEĆE MINISTARA Što donosi novi zakon o carinskim prekršajima?
Viječe ministara

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine koji će biti upućen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri. Ovim zakonom definiraju se radnje koje čine carinske prekršaje, počinitelji prekršaja, sankcije i zaštitne mjere, a njegov osnovni cilj jeste da osigura poštovanje zakonskih i podzakonskih odredbi carinskog zakonodavstva BiH.

Razlog donošenja novog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine je usklađivanje ove oblasti sa odredbama novog Zakona o carinskoj politici u BiH i odredbama nove Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, čija primjena počinje 1. 7. 2021. godine.

Zakon o carinskim prekršajima BiH, koji je sada u primjeni, donesen je prije stupanja na snagu novog prekršajnog zakonodavstva u BiH, odnosno prije stupanja na snagu procesnih zakona o prekršajima BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, kojima su uspostavljena znatno drugačija pravila, koja se odnose na pokretanje i vođenje prekršajnog postupka i na organe nadležne za procesuiranje učinitelja svih prekršaja, pa i carinskih. 

Zbog toga, Prijedlog novog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbe o nadležnosti komisija za prekršaje pri regionalnim centrima Uprave za neizravno oporezivanje za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja, jer je stvarna i mjesna nadležnost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka propisana procesnim zakonima, tj. zakonima o prekršajima na nivou entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i Zakonom o prekršajima na nivou BiH. 

Za prekršaje iz oblasti carina i poreza mjesna nadležnost sudova propisana je entitetskim zakonima o sudovima i Zakonom o sudovima Brčko Distrikta BiH. Prijedlogom zakona nije propisana naplata kazne na licu mjesta, koja postoji u trenutno važećem zakonu, već je u slučaju kada je za prekršaj propisana fiksna novčana kazna, predviđeno izdavanje prekršajnog naloga.

Između ostalog, Prijedlogom zakona je propisano sankcioniranje svakog netočnog prijavljivanja robe ili prilaganja netočnih robnih dokumenata, te su propisani duži rokovi zastare za pokretanje prekršajnog postupka, navedeno ja u priopćenju iz Ureda za informiranje Vijeća ministara BiH.